• Domov
  • Novice
  • BO ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET PRINESEL REŠITVE ZA FINANCIRANJE NVO?

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli pobudo župana Hrastnika Marka Funkla, da se posvetimo problematiki financiranja nevladnih organizacij (občinskih društev itd), ki se v letošnjem letu soočajo s težavo, da so ukrepi za zajezitev širjenja epidemije močno posegli v možnost izvedbe programov, za katere so prejela razpisna sredstva. Veliko občin jim že dodeljenih sredstev ne želi odvzeti, a vendar se zastavlja vprašanje namenske porabe proračunskih sredstev. Občine razmišljajo o različnih ukrepih, od vračila sredstev do aneksov k pogodbam, a vendar je potrebna trdna pravna podlaga. Pobudo župana Hrastnika je obravnaval tudi Glavni odbor SOS, ki je sklenil, da SOS razišče možnosti in pravne podlage ter jih posreduje občinam.

Glede na to, da se trenutno na državnem nivoju obravnava šesti protikoronski paket, je sekretariat SOS v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij izdelal predlog, ki se bi ga vanj vključilo. Predlog se glasi, da se za nevladne organizacije, ki programov in projektov, sofinanciranih iz občinskih sredstev, niso v celoti realizirale, zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa in okoliščin, na katere niso imele vpliva, določi možnost podaljšanja veljavnosti pogodb o sofinanciranju za programe in projekte v letu 2020, katerih izvedba ni bila mogoča ali pa bistveno otežena. Podaljšanje je bi bilo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021.

Hkrati smo predlagali, da se občinam, ki to želijo omogoči, da nevladnim organizacijam letos izplačajo celotne zneske iz veljavnih pogodb o sofinanciranju, medtem ko morajo o izvedenih aktivnostih poročati do konca leta 2021 in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to določa veljavni zakon o izvrševanju proračunov. Tozadevno naš predlog v celoti sledi rešitvi, ki jo je vlada v osnutku šestega protikoronskega paketa predvidela za veteranske organizacije oz. njihovo financiranje s strani Ministrstva za obrambo.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja je k podpori predlogu pozval ministra Koritnika, ki je sicer predlog pozdravil, vendar povedal, da ga Vlada RS v predlog šestega protikorona paketa (še)ni vključila, da pa za to obstaja možnost že v začetku decembra v PKP7. Predsednik SOS se je ministru zahvalil za posluh in razumevanje, vendar izpostavil, da bi to za občine utegnilo biti prepozno zaradi zaključka proračunskega leta, ki sovpada s koledarskim. Zato je predsednik SOS na poslanke in poslance naslovil predlog amandmaja s pozivom, da ga na seji Državnega zbora posvojijo in predlagajo njegov sprejem.

Dan kasneje, dne 13. 11. 2020, je bil na spletni strani Državnega zbora uradno objavljen Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ga Skupnost občin Slovenije po uradni poti prej še ni prejela. Skupnost občin Slovenije bo še naprej vztrajala pri nujnosti čim hitrejše razrešitve nastale težave in vas o premikih redno obveščala.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice