V sredo, 16. decembra je potekal spletni seminar Skupnosti občin Slovenije z naslovom “Delo na domu – pravni, organizacijski, tehnični in motivacijski vidik”. Poslušalci so bili seznanjeni s celovitim pregledom organizacije dela na domu in   prejeli uporabne informacije in napotke glede zakonodajne ureditve dela na domu, načina ohranjanja motivacije zaposlenih in spletnih orodij, ki so na voljo za delo na domu ter odgovore na zastavljena vprašanja.

Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, MDDSZ je uvodoma predstavil pravno ureditev dela na domu in odrejanje drugega dela ali na drugi lokaciji zaradi izjemnih okoliščin. Poseben poudarek je bil na zakonskem okviru opravljanja dela na domu v ZDR-1, pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pravicah, obveznostih in pogojih, ki so odvisni od narave dela na domu, pravicah in obveznostih delavca, ki opravlja delo na domu in delodajalca v zvezi z opravljanjem dela na domu ter sankcijah za kršitve glede dela na domu.

Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, MJU je predstavil nekatera aktualna vprašanja uslužbenskega sistema in izzive vodenja direktorata v času pandemije COVID-19. Za prihodnost javne uprave in njen razvoj bodo pomembne predvsem komunikacijske veščine in vodstvene kompetence, učinkovita raba digitalnih tehnologij, sposobnostjo učenja in prilagajanja in  zaposlovanje novih talentov je izpostavil. Dodal pa, da kar se je izkazalo kot uspešno v času krize, je potrebno integrirati v sistem kot stalnico.

Mag. Martin Lisec, terapevt, predavatelj, mediator in coach je v nadaljevanju predstavil izzive dela od doma iz psihološkega in motivacijskega vidika, vlogo vodje za motivacijo zaposlenih pri delu od doma in predloge ukrepov za vodje in zaposlene, da bo delo in komunikacija tekla bolje.

Jure Trilar, 4PDIH je predstavil pomen digitalnih kompetenc, kdaj pridejo v poštev videokonference v obliki sestankov in kdaj spletinarjev (webinarjev), protokol in bonton pri sodelovanju, ter orodja, ki so na voljo za boljšo produktivnost na daljavo.

< Vse aktualne novice