• Domov
  • Novice
  • Danes občine še ne bodo prejele sredstev za uravnotežen razvoj

Zakon o finančni razbremenitvi občin v 15. členu določa, da občine prejmejo sredstva za uravnotežen razvoj občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.

Ob tem pa 21. člen tega zakona določa tudi, da se omenjena sredstva občinam nakazujejo po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku do 5.000 eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.

Glede na prejete informacije, občine teh razvojnih sredstev še ne bodo prejele danes, 20.1.2021. Razlog je v dejstvu, da so zaradi sprejema ZFRO po sprejemu državnega proračuna ta finančna sredstva še na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V tem tednu mora Vlada RS sprejeti sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za ta namen iz postavk MGRT na proračunske postavke Ministrstva za finance. Ko bodo sredstva prerazporejena, bodo ta lahko nakazana tudi občinam. Po zagotovilih Ministrstva za finance v najkrajšem možnem času.

< Vse aktualne novice