• Domov
  • Novice
  • Delovno srečanje na Brdu – občine del rešitve in ne problema

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je danes, 8. 4. 2020 na Brdu pri Kranju potekalo srečanje delovne skupine za pripravo interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic na področju samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je sklical minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Delovno skupino sestavljajo predstavniki reprezentativnih skupnosti občin, države in drugi pravni strokovnjaki.

Srečanja so se v imenu SOS udeležili članice in člani glavnega odbora SOS, v sestavi: dr. Aleksander Jevšek, Aleksander Saša Arsenovič, Jasna Gabrič, dr. Vladimir Prebilič, Peter Misja, Aco Franc Šuštar in Jasmina Vidmar.

Udeleženci so na srečanju podrobno obravnavali vse prejete pripombe občin in njihovih skupnosti na Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in predloge in ukrepe občin in njihovih skupnosti za drugi sveženj ukrepov v okviru t. i. drugega protikorona paketa.

Poleg posameznih pripomb in predlogov na protikorona paket 1 in 2 so predstavniki SOS kot ključne oziroma prioritetne izpostavili/predlagali:

  • dvig povprečnine, in sicer, da Vlada RS čim prej v zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim bo dvignila povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 628,20 EUR in da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme.
  • Potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev občinam, katerim določena primerna poraba ali primeren obseg sredstev, ne zagotavljata kritja izvajanja zakonskih nalog. Zato je nujno ob določitvi višine povprečnine vzpostaviti sistem, po katerem se občinam, ki bodo imele največje izpade prihodkov, in občinam, ki že sedaj niso prejemale takšne višine primerne porabe ali primernega obsega sredstev, da bi lahko pokrile stroške izvajanja zakonskih nalog, zagotovijo dodatna sredstva. To je mogoče doseči tako, da k primerni porabi ali primernemu obsegu sredstev dobijo dodaten odstotek sredstev.

Dejstvo je, da če se občinam zagotovi dovolj sredstev, bodo tudi lahko pripomogle k popuščanju investicijskega krča in ponovnemu zagonu gospodarstva.

  • Problem razlage 94. člena ZIUZEOP (po katerem državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo. In da se nadomestila plač zaposlenih pri delodajalcih iz prejšnjega odstavka in drugih stroškov, nastalih zaradi izpada izvajanja javnih storitev, krijejo iz proračuna Republike Slovenije), saj iz navedenega določila ni jasno oziroma je stvar interpretacije ali določilo velja za negospodarske javne službe ali tudi za gospodarske, ter ali samo za vrtce, dijaške in študentske domove (kot v obrazložitvi tega člena) ali tudi za javne službe, ki jih določa vsaka občina samostojno kot občinske javne službe skladno z ZLS. Pričakuje se, da določilo velja za vse javne službe v občinah.
  • Možni strateški ukrep države, da se z namenom spodbujanja stabilne in samozadostne prehranske samooskrbe z lokalno pridelano prehrano, opravi takojšen prenos kmetijskih zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na občine.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavili okvirno časovnico sprejetja novega korona paketa, in pojasnili, da bodo spremembe in dopolnitve ZIUZEOP vključene v drugi protikorona paket (PKP 2), ki bi naj bil uveljavljen 30. 4. 2020.

Prav tako je bilo napovedano, da se bo predlagalo povečanje možne stopnje zadolžitve s sedanjih 8 % na 10 %, in sicer v okviru sprememb in dopolnitev ZFO-1. Prav tako ni zadržkov, da se ne bi sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Povprečnina bo določena v višini kot je bila dogovorjena z koalicijsko pogodbo, in sicer v letu 2020 v višini 623,96 EUR, v letu 2021 v višini 628,2 EUR na prebivalca.

V PKP 2 bodo vključili določbe o možnostih likvidnostnega zadolževanja za občine. Financiranje zasebnih vrtcev kot to določa 42. člen ZIUZEOP bo krito iz državnega proračuna. Iz državnega proračuna bodo krita tudi nadomestila za zaposlene, pri katerih gre za dohodke iz naslova tržne dejavnosti. Država bo preučila tudi možnost sprememb določil 22. in 28. člena ZIUZEOP, ki urejajo povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov. Prav tako se razmišlja o vzpostavitvi pravne podlage, ki v času epidemije, daje legitimnost sejam na daljavo (seje občinskega sveta, seje odborov,…) s pomočjo video konferenčnih orodij.

Delovna skupina se je na koncu dogovorila, da bodo ministrstva posamezne predloge še preučila. Prav tako je minister predlagal, da se delovna skupina sestaja na vsake tri mesece, z namenom pregleda  in obravnave morebitnih anomalij, zaradi sprejema protikorona paketov.

< Vse aktualne novice