• Domov
  • Novice
  • DODATKI ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE V ČASU COVID 19

Ministrstvo za finance je na podlagi prejetih vprašanj občin, ki se navezujejo na knjiženja prejetih nakazil s strani Ministrstva za obrambo RS in ker gre za vsebinsko različne zadeve, pripravilo naslednje pojasnilo:

  • Nakazila občinam na podlagi 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

Gre za nakazila občinam po PKP zakonodaji. V kolikor je občina izplačala predhodno sredstva, ki ji pripadajo po PKP iz navedenih razlogov, je evidentirala najprej odhodek (načelo denarnega toka). Ta sredstva oziroma dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, je dolžna plačati država. Ker gre za posameznike (pripadnik CZ ali državljan prostovoljec), bo to knjiženo kot končna poraba v proračunu RS ob nakazilu sredstev občinam. Občine so v tem primeru samo agenti, to pomeni, da nakazila sredstev s strani države evidentirajo na postavko, v skladu z 47. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu; torej nižajo prej evidentirane odhodke.

  • Nakazila občinam na podlagi Sklepa Vlade RS z dne 26. 11 .2020

Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. seji, dne 26. 11. 2020 sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v skupni višini 6.500.000 evrov, z razdelilnikom sredstev po posamezni občini.

S sprejemom sklepa država zmanjšuje stroške lokalnih skupnosti pri izvajanju ukrepov v zvezi s covidom-19, saj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo.

Na podlagi navedenega in v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 112/09, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), občine evidentirajo priliv iz državnega proračuna kot prihodek in sicer na kontu 740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Nakazilo Ministrstva za obrambo-Uprave RS za zaščito in reševanje, pa se bo evidentiralo med tekoče transfere, na podkontu: 413099 – Drugi tekoči transferi občinam. Tako je poleg ustreznega proračunsko – računovodskega evidentiranja, zagotovljeno tudi ustrezno evidentiranje globalnih javnofinančnih tokov, za potrebe statističnega poročanja po ESA 2010 metodologiji.

 

< Vse aktualne novice