• Domov
  • Novice
  • Dopis SOS predsedniku vlade glede plačilnih rokov po ZIUZEOP

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila dopis s prošnjo po urgentnem ukrepanju glede določil 64. in 82. člena ZIUZEOP, ki se nanašajo na plačilne roke in s tem povezanim prejetim pojasnilom Ministrstva za finance o plačilnih rokih iz 64. in 82. člena ZIUZEOP, št. 410-92/2020/1, iz katerega izhaja, da morajo lokalne skupnosti pri izdanih računih upoštevati 82. člen ZIUZEOP, v katerem je določen 60 dnevni rok plačila, novela ZIUZEOP-A je dopolnila člen še z določbo, da 60 dnevni rok plačila velja za dolžnike – subjekte zasebnega prava, kamor naj bi sodile tudi vse fizične osebe. Ter da ne glede na prvi odstavek 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je plačilni rok tudi za lokalne skupnosti za plačila zasebnim subjektom osem dni.

V dopisu izpostavljamo, da smo v okviru pripomb in predlogov ob sprejemanju prvega in drugega protikorona paketa predlagali spremembo zgornjih določil in opozarjali na kritičnost novo-postavljenih plačilnih rokov za obstoj stabilnega finančnega stanja in v primeru ohranitve dikcij na ogroženost likvidnostnega poslovanja lokalnih skupnosti. Dodatno pa so situacijo zaostrila še prejeta Pojasnila ministrstva za finance v zvezi s sprejeto spremembo 82. člena ZIUZEOP

Predlagali smo, da se nujno v v naslednji proti korona paket vključi spremembo 64. člena v smislu, da kot izjemo določite plačila lokalnih skupnosti, in sicer da za njih velja plačilni rok 20 dni. Kot tudi, da se z namenom jasnega tolmačenja 82. člena določi, da 60 dnevni plačilni rok velja zgolj za tiste fizične osebe, ki opravljajo določeno dejavnost in da se režijske obrate opredeliti kot druge javne osebe (na primer: javna podjetja).

 

< Vse aktualne novice