• Domov
  • Novice
  • DS za nižanje stroškov občinam glede zaščite živali in Sklada kmetijskih zemljišč

V torek, 18. junija 2019 se je vladna delovna skupina sestala z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede celotnega sistema skrbi za zaščito zapuščenih živali. Skupnost občin Slovenije že nekaj let opozarja in vztraja, da je področje nujno potrebno sistemsko preoblikovati, saj je obstoječi sistem organiziranja zavetišč in oskrbe zapuščenih živali ne-transparenten in v nekaterih okoljih izrazito finančno obremenjujoč. Tudi zato, ker država do sedaj ni bila pripravljena oblikovati temeljnih standardov in normativov in metodologije za oblikovanje cen, se te med posameznimi območji izrazito razlikujejo. Nepreglednost sistema pa omogoča izigravanja, na katere pogosto opozarjajo občine. Ob tem podatki kažejo, da se zavetišča in posledično občine vedno pogosteje ukvarjajo tudi z drugimi, eksotičnimi vrstami živali, ki jih ljudje nekritično kupujejo ali prinašajo iz tujine, se jih hitro naveličajo in nato pa bi morala zanje poskrbeti zavetišča oz. jih financirati občine. Kot že leta opozarjamo, gre v primeru zavetišč za zapuščene živali za izrazito regijsko nalogo, lastniki pogosto odvržejo živali prav v občinah, ki imajo organizirana zavetišča. Po daljši razpravi je bil sprejet predlog SOS, da ministrica za kmetijstvo ustanovi posebno delovno skupino, katere naloga bo sprememba obstoječega sistema zaščite za zapuščene živali, ta naj gre v smeri regijskih zavetišč, oblikovanja protokola delovanja ter enotne metodologije za izračun cene. Prav tako so bili prisotni enotni, da je oskrba zapuščenih živali vrednota, vendar pa je k temu potrebno močneje zavezati lastnike živali. Temu naj bi bil namenjen tudi predlog o obveznem čipiranju in registru lastniških mačk, pa tudi končno oblikovana pravila o dovoljenih domačih živalih (hišnih ljubljenčkih).

V nadaljevanju so se članice in člani sestali tudi z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč, Ireno Majcen in njenimi sodelavci ter predstavniki pristojnega ministrstva. Govorili so o predlogih občin kot o prenosu nezazidanih stavbnih zemljiščih na občine, o odkupu kmetijskih zemljišč, ki preidejo v lastništvo občin zaradi dedovanja, kot posledica subvencioniranja občin bivanja v domovih za starejše, stroških parcelacije ter stroških pogodb med občinami in skladom. Uvodoma je državna raven povedala, da imajo še 180.000 nerešenih zadev (od cca. 1.000.000), ki jih rešujejo glede na kadrovske kapacitete, s katerimi razpolagajo. Predstavnik ministrstva je povedal, da na ministrstvu niso naklonjeni kar splošnemu prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, da pa zakon omogoča tak prenos, kadar gre za javni interes. Direktorica je povedala, da se je sodelovanje med skladom in občinami zelo izboljšalo, saj je v preteklosti manjkal predvsem večji dialog med obema stranema. Dogovorili smo se, da se pospeši prenos zemljišč v obe smeri, da bi končno rešili še tistih 1% nerazporejenih zemljišč. Rok za končno ureditev je leto dni. V zvezi s stroški pogodb, pa se je oblival predlog, da bi bilo prvih 5 pogodb brezplačnih, ostale pa plačljive. Na ta način bi usmerjali k združevanju urejanja zemljišč in služnosti.

< Vse aktualne novice