S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli odgovor na vprašanja glede stanja priprave novega razpisa za energetsko prenovo stavb. V odgovoru so zapisali, da so trenutno v pripravi tako javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin kot tudi obe povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

Nove objave javnega razpisa in povabil, v sklopu katerih bodo razpoložljiva sredstva na razpolago za črpanje v letih 2020, 2021 in 2022, so predvidene v začetku marca 2020. Letošnji javni razpis in obe povabili bodo s svojimi vsebinami v velikem obsegu enake »svojim predhodnikom«, kar velja tudi glede stopnje sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike, s katerimi bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

7 % stopnja donosnosti za zasebnika predstavlja enega od parametrov v »referenčni varianti«, pri čemer so pri tej varianti parametri postavljeni zgolj za primer primerjave operacij, kar pa ne pomeni, da je njihova implementacija pri izvedbi operacije zavezujoča (glej Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, poglavje 6.2 »INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (ID)«). Sama izvedba operacije po JZP ne predstavlja pogoja za priznanje upravičenosti operacije. Operacije se torej lahko izvajajo tudi po JN, npr. če se na podlagi predhodnega postopka sprejme odločitev, da se operacije ne bo izvedla po JZP, in če je izkazana upravičenost izvedbe operacije v okviru JN.

Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska prenova te/teh stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). Na javnem razpisu oziroma povabilih pa ne morejo sodelovati vlagatelji oziroma prijavitelji, ki prijavijo operacijo za isti namen, ki je že sofinanciran iz EU proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene stopnje sofinanciranja v skladu z javnim razpisom oziroma povabilom, razen če so bila za stroške priprave ekonomske in tehnične dokumentacije, potrebne za prijavo na javni razpis oziroma povabilo, že prejeta sredstva od ELENA (EIB, EBRD) ali drugega nepovratnega vira v sklopu tehnične pomoči, v tem primeru se zadevni del investicije obravnava kot neupravičen strošek, pri čemer znesek pridobljenih sredstev iz tega naslova ne vpliva na višino sofinanciranja v skladu z javnim razpisom in povabilom.

< Vse aktualne novice