• Domov
  • Novice
  • ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SAMOOSKRBA Z ENERGIJO

Skupnost občin Slovenije je 8. decembra 2021 organizirala posvet z naslovom Energetska učinkovitost in samooskrba z energijo. Za sedaj in prihodnost je to eden izmed ključnih izzivov družbe, kako sedanje navade glede pridobivanja in uporabe energije spremeniti v smeri vzpostavitve novih inovativnih modelov pridobivanja zelene in trajnostne energije.

Predavatelj mag. Erik Potočar, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo, je udeleženkam in udeležencem predstavil Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Zakonodaja med drugim določa cilje na področju OVE ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja. Za občine je predvsem pomemben vsak aktiven odjemalec s samooskrbo, ker bo proizvajal zeleno EE za svoje potrebe in posredno tudi pripomogel k stabilni in zanesljivi oskrbi z električno energijo. Tako aktivni posamezni odjemalci  lahko ustanovijo tudi skupnost. Andrej Špec, SODO – Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., je podal vizijo koncesionarja in izvajalca gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije, izpostavil dejstva o kapacitetah ter razvojnih možnostih za občine. Učinke dobre prakse sta predstavila župan Občine Luče, Ciril Rosc, z modelom prve samooskrbne energetske skupnosti v Sloveniji in župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, z nastajanjem največje sončne elektrarne v Sloveniji in vizijo vzpostavitve skupnostnih sončnih elektrarn.

< Vse aktualne novice