• Domov
  • Novice
  • Informacija o 6. krogu pogajanj za povprečnino v letih 2016 in 2017

Danes, 2.10.2015, je potekal novi krog pogajanj za povprečnino, ki sta se ga v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila Bojan Kontič in dr. Andrej Fištravec.

Uvodoma je državna sekretarka mag. Mateja Vraničar povedala, da se spreminjanje zakonov in podzakonskih aktov, ki bo omogočilo nadaljnje zniževanje stroškov in odpravo administrativnih ovir, v letošnjem letu nadaljuje. Skupna ocena možnega znižanja stroškov na podlagi izvedbe že identificiranih sprememb predpisov in dodatni učinek na letni ravni za že izvedene ukrepe s strani Ministrstva za finance je cca 12,8 milijonov €. Dr. Andrej Fištravec je na tem mestu izpostavil, da na področju konkretnih učinkov zakonodajnih sprememb ni konsenza, saj so ocene učinkov, s katerimi razpolaga Skupnost občin nižje. Povedano je tudi bilo, da Vlada RS odstopa od zahteve, da se od skupnega zneska sredstev za občine odšteje 25 milijonov € tako imenovanega nadstandarda.

Bojan Kontič je ponovno izpostavil na Predsedstvu SOS sprejeto stališče Skupnosti občin Slovenije, da mora višina povprečnine znašati 536,00 € na prebivalca, k višini izhodiščnega zneska se mora prišteti dvig stroškov iz naslova plač javnih uslužbencev (v skladu z izpogajanimi spremembami) ter upoštevati rast BDP. Od tako izračunanega zneska se lahko odštejejo realizirani prihranki iz naslova zakonodajnih sprememb, sprejetih v zadnjem letu dni. Zato je pozval predstavnike ministrstev, da naj konkretizirajo svoj zadnji predlog.

Minister za finance dr. Dušan Mramor je povedal, da Vlada RS ne more pristati na višino povprečnine v višini 536 €, ker proračun to ne omogoča, zato morajo racionalizirati sredstva. Zato Vlada RS predlaga povprečnino v višini 522,00 €. To utemeljujejo s prihrankom v višini 12,8 mio. € zaradi učinkov ZUUJFO in nekaterih novih ukrepov, ki bodo imeli učinke v letu 2016. Prav tako bo Vlada RS zagotovila celotna potrebna sredstva za zagotovitev mase plač ob sprostitvi napredovanj javnih uslužbencev, tudi za delovna mesta v vrtcih in drugih občinskih javnih zavodih.

Na področju investicijskih transferjev predlagajo, da bi ti znašali 5% skupne primerne porabe, pri čemer se 2% razdeli v obliki nepovratnih sredstev, 3% pa v obliki povratnih sredstev iz državnega proračuna, pod ugodnimi pogoji; ta sredstva se ne bodo vštevala v dovoljeni obseg zadolževanja občine po ZFO-1 in ZIPRS; sredstva za ta namen bodo zagotovili v državni B-bilanci. Mateja Vraničar je povedala tudi, da mora država zagotoviti izplačilo POS iz A – bilance, žal pa tam sredstev v višini 10 mio., kolikor bi bilo potrebno za izplačilo, ne morejo zagotoviti. Prav tako se bi naj ohranila možnost dodatnega zadolževanja za lastni delež pri financiranju investicij, sofinanciranih iz proračuna EU, v višini 2 odstotni točki osnove, ki jo določa ZFO-1 in znesek ne presega 750 tisoč €. Vlada bi tudi skozi spremembo ZIPRS16/17 uveljavila določilo, da občine za otroke, vključene v vrtce v drugih občinah – ob pogoju, da so v vrtcu na območju občine prosta mesta za vključitev otrok – razliko med plačilom staršev in ceno vrtca plačujejo le do višine cene, ki velja v javnem vrtcu na območju občine-zavezanke za plačilo. Pogajalci vlade so predlagali tudi določilo, da občine lahko sredstva investicijskega transfera porabljajo tudi za plačilo stroškov strukturne in kohezijske politike EU, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripozna za upravičene stroške, vključno z nepovračljivim DDV. Vlada se je zavezala tudi, da bo zagotovila pravne podlage, na podlagi katerih bo občinam omogočeno posodabljanje podatkov za odmero NUSZ in izdajanje novih odlokov, na podlagi katerih se bo odmerjal NUSZ v letu 2016. Po besedah državne sekretarke bo Vlada RS že v letu 2015 in v prihodnjih letih nadaljevala z uveljavljanjem sistemskih in izvedbenih ukrepov za zniževanje stroškov občin.

Bojan Kontič, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije je poudaril, da se je potrebno lotiti resnega razmisleka o tem, kaj so naloge občin ter prevetriti sistem lokalne samouprave v celoti, saj brez resnih posegov ne bo več mogoče ohraniti delovanja in nalog občin v trenutnem obsegu. Predstavnike Vlade je pozval tudi, da končno pristopi k resnim sistemskim spremembam na določenih področjih (kot je npr. predšolska vzgoja), da bodo prihranki vidni za vse občine. Tako je bil podan tudi predlog vladnih pogajalcev, da bi skupnosti občin v začetku leta 2016 začeli razpravo o primernosti metodologije za izračun povprečnine in o možnih spremembah le-te.

Skupnost občin Slovenije bo preverila stališče vodstva SOS do predlogov z današnjega sestanka na seji Predsedstva SOS, ki bo potekala v prihodnjem tednu. Prihodnji sestanek za uskladitev stališč do višine povprečnine pa bo zaradi odsotnosti ministrstva za finance potekal šele po 10.10.2015.

 

 

< Vse aktualne novice