• Domov
  • Novice
  • Informacija o dogovorjenem na 4. seji predsedstva SOS

V sredo, 9.9.2015 je na Polzeli potekala seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so zbrane županje in župani razpravljali o višini povprečnine za leto 2016, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, vlogi občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito in reorganizaciji elektrodistribucije.

  • Povprečnina za leto 2016

Pogajalci SOS z Vlado RS so na seji Predsedstva poročali o nedavnih pogajanjih med Vlado RS in predstavniki občin. Povedali so, da je Vlada na zadnjem sestanku predlagala višino povprečnine 519,00 EUR na prebivalca, h kateri so pripravljeni dodati 1,80 € na prebivalca za kritje novo nastalih stroškov zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev. V primeru, da bi se v pogovorih s sindikati Vlada dogovorila tudi za razveljavitev ukrepa, po katerem se delovnih mest tistih, ki so dosegli pogoje za upokojitev, ne nadomesti pa bi za ta namen občine prejele dodatnih 2,64 EUR sredstev na prebivalca. Vlada RS prav tako vztraja na omejitvi finančne izravnave do višine primerne porabe (odvzem presežka nad primerno porabo) iz preteklega leta, zagotovila pa bo izplačilo investicijskega transferja v višini 1% skupne primerne porabe občin na podlagi Dogovora o višini povprečnine 2015 ter 2% rednega investicijskega transferja v letu 2016.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je izpostavilo, da Ministrstvo za finance pri izračunih sredstev za maso plač javnih uslužbencev v občinah ni upoštevalo potrebnih sredstev za zaposlene v občinskih javnih zavodih, med katere štejejo tudi vrtci, zato izračuni niso točni in tudi ne realni. Predsedstvo si je bilo enotno, da je predlagana višina povprečnine s strani države neprimerno nizka, ter da je s predlagano višino povprečnine nemogoče spoštovati zakone in jih izvajati tako, kakor jih občinam delegira država. Opozorili so, da bi takšna višina povprečnine pomenila sesutje sistema lokalne samouprave, ker občine ne bodo zmogle izvajati vseh zakonskih nalog ter protipravno stanje, ki ga bo povzročila država sama, pri vsem tem pa bodo oškodovani predvsem občanke in občani, ki ne bodo deležni nekaterih javnih storitev, ki bi jim pripadale, prav tako pa bo stagnirala država, saj se bo ustavil skladni razvoj po slovenskih regijah. Opozorili so tudi na dejstvo, da so prav občine tiste, ki takoj in neposredno nudijo pomoč prebivalstvu, ko pride do naravnih nesreč in kriz, s kakršno se soočamo trenutno.

Predsedstvo SOS je prav tako podalo pobudo za urgentni sestanek s predsednikom Vlade RS, z namenom seznanitve in predstavitve položaja občin ter dogovora o prihodnjem razvoju lokalne samouprave v državi.

  • Zahteva za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin ter tožba zoper RS za izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015

Predsedstvo SOS je prav tako obravnavalo Zahtevo za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin, ter tožbo zoper Republiko Slovenijo, za izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Oba dokumenta je Predsedstvo SOS potrdilo in odobrilo njuno vložitev na ustrezne pravosodne organe v imenu 177 občin članic Skupnosti občin Slovenije.

  • Vloga občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito

Na dnevnem redu seje je predsedstvo SOS obravnavalo tudi vlogo občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito. Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, Boštjan Štefic, je poudaril zlasti potrebo po celovitem pristopu, tako glede solidarnosti, kot naslavljanja razmer v državah izvora ter boju proti tihotapljenju ljudi. Povedal je, da je Slovenija dobro pripravljena in povezana ter, da Ministrstvo za obrambo, skupaj s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje osrednjo pozornost namenja operativnim pripravam lokacij, kapacitet in postopkov. Prav pri zagotavljanju nastanitvenih kapacitet država naproša za pomoč tiste občine, ki lahko ponudijo namestitvene kapacitete z nad 50 ležišči. Predsedstvo SOS je poudarilo pomen jasnih usmeritev s strani državnih organov glede postopanja občin na izvedbeni ravni, da ne bo prihajalo do morebitnih zapletov.

  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na temo odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je seje Predsedstva SOS udeležila mag. Nataša Vodopivec (MOP), ki je predstavila trenutno stanje s spremembami podzakonskih aktov, ki to področje urejajo. Opozorila je, da na Ministrstvu za okolje in prostor skušajo najti še sprejemljive spremembe z vidika zahtev Evropske komisije, ki se je na Slovenijo že obrnila z nekaterimi vprašanji v zvezi s predlaganimi spremembami. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so opozorili na finančno podhranjenost občin, ki občinam otežuje kritje stroškov z zagotavljanjem komunalne opreme iz lastnih sredstev. Posebej so opozorili, da v finančni perspektivi do leta 2020 sredstev za takšne infrastrukturne investicije praktično ni, sredstva v prejšnji perspektivi pa so občine počrpale po njihovih najboljših možnostih, upoštevaje zakasnitve s sprejemom operativnih programov v Sloveniji in kronično zniževanje investicijskih sredstev za občine. Predstavnica ministrstva je še povedala, da pričakujejo, da bodo usklajen predlog lahko posredovali v medresorsko obravnavo meseca novembra, do konca leta 2015 pa pričakujejo tudi sprejetje ustreznih uredb.

  • Reorganizacija elektrodistribucije v Sloveniji

K temi reorganizacije elektrodistribucije v Sloveniji so se seje udeležili GIZ DEE, Mag. Bojan Luskovec in predstavniki elektrodistributerjev. Predsedstvo SOS je podprlo lokalno in regionalno organiziranost dejavnosti te gospodarske javne službe, vključno s podeljevanjem koncesij, saj razvoj regionalnega gospodarstva in življenjski standard občanov temelji na dobrem operativnem sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji kot izvajalci nalog. Predsedstvo SOS je elektrodistributerje pozvalo k intenziviranju sodelovanja z občinami pri zagotavljanju javne službe na področjih, na katerih posamezna podjetja delujejo.

P1010011

< Vse aktualne novice