• Domov
 • Novice
 • Izkušnje s postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist na voljo tudi v posnetku

82 udeležencev posveta Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist je podrobneje spoznalo Zakona o urejanju prostora – 2 in 3 (ZUREP2 in ZUREP3) oziroma Zakon o javnih cestah (ZJC-B), kot splošna zakona o razlastitvi lastninske pravice v javno korist ter pogoje, pod katerimi je dopustna razlastitev oz. omejitev lastninske pravice.

V uvodnem delu srečanja je Boris Vinski (zaposlen na MOP) predstavil ustavno pravno izhodišče v zvezi z razlastitvijo, Zakon o urejanju prostora kot splošni zakon o razlastitvi in omejitvi lastninske pravice v javno korist, porabo Zakona o splošnem upravnem postopku v postopkih razlastitve in omejitve ter dopustnost razlastitve in omejitve lastninske pravice. Posvetil se je tudi razlastitvenemu postopku, odškodninam in nadomestnim nepremičninam ter omejitvam lastninske pravice.

Izkušnje in primere postopkov razlastitev in postopkov vpisa nujne služnosti v javno korist sta sodelujočimi delila župan občine Hoče – Slivnica dr. Marko Soršak in Metka Meglič direktorica občinske uprave v njihovi občini. Predstavnika občine sta predstavila izkušnje občine pri postopkih razlastitve oziroma vpisa nujne služnosti v javno korist.

V sklepnem delu srečanja je Boris Vinski spregovoril o vrnitvah nepremičnin, ukinitvah služnosti v javno korist ter ukinitvah pravic uporabe. Pa tudi o razlastitev in omejitvah lastninske pravice po posebnih zakonih ter sodni praksi.

Udeleženci posveta so po prispevkih predavateljev postavili mnogo vprašanj. Med drugim so prejeli informacije o:

 • Ali imate izkušnje, da bi se lahko štelo kot razlastitev v javno korist ureditev javnih parkirnih mest.
 • Kaj so objekti družbene infrastrukture?
 • Je cenitev pred ponudbo obvezna, ali se lahko ponudba oblikuje na podlagi GURS-vrednosti- npr. pri cestah?
 • Kdaj mora biti izplačana odškodnina v primeru ponudbe s pogodbo o uskladitvi zk stanja?
 • Kaj če po OPN-ju namenska raba ceste pelje po dejanskem vodotoku ob cesti. Realno pa kategorizirana cesta poteka po zasebnem zemljišču ob vodotoku? Iz kategorizacije se vidi os kategorizirane ceste po dejanski asfaltirani cesti, ki poteka po zasebni lastnini.
 • Kakšni postopki so mogoči, če je bila razlastitev opravljena na podlagi nujnega postopka, torej vknjižena pred PRM, odločba po pritožbi pa odpravljena, v vmesnem času pa izdano gradbeno dovoljenje na teh parcelah, zaradi česar se je prvenstveno razlastitev sploh zahtevala?
 • Ali lahko nastane škoda zaradi parcelacije?
 • Kako je z razlastitvijo lastnika zemljišča, kjer bi se postavila javna parkirišča? ali je to upravičljivo?
 • Ali in kako vključujete v utemeljitev javne koristi po 194. členu ZUreP-2 opredelitev v prostorskih aktih občine?
 • Kako je s priposestvovalnem služnosti v javno korist?
 • V primeru razlastitve za obstoječo cesto je bila izdelana cenitev na čas pred odvzemom (pred izgradnjo cesto pred desetletji). Ali lastniku pripadajo tudi zamudne obresti do danes?
 • Pozdravljeni, za cesto bi želeli pridobiti nepremičnino za izgradnjo nove ceste, za katero imamo tudi sprejet OPPN. Na tej nepremičnini je vknjiženih veliko hipotek in obremenitev. Na kakšen način se potem izvede razlastitev.
 • Kako pa je v primeru, ko lastnik da sam sebe v razlastitev, ker po njegovi parceli poteka kategorizirana javna pot in še ni prišlo do ureditve lastništva. Kdo je zavezan opraviti cenitev?
 • Ali je določen rok v katerem mora razlastitveni upravičenec oz. zavezanec sprožiti nepravdni postopek za določitev odškodnine?
 • Zanimajo nas vaše izkušnje glede vključevanja prič na ustnih obravnavah (pričanje, da obstoju ceste preko … let)?
 • Občina je lastnica območja vodnih zajetij, do katerih poteka pot, preko zemljišč, ki so v privatni lasti. Lastnik zemljišč ne dovoli dostopa do vodnih zajetij. Ali je možno speljati postopek služnosti v javno korist za dostop do njih.
 • V primeru, da je višina terjatve zavarovane s hipoteko višja od cenitve, ali je potrebno pri ponudbi upoštevati višino terjatve.
 • V kolikor javna cesta poteka po zasebnem zemljišču že več kot 20 let in je občina investirala v to javno cesto (asfaltiranje, redno vzdrževanje), kakšna namenska raba se upošteva pri cenitvi, ker po investicijskih vlaganjih je ta nepremičnina nedvoumno več vredna
 • Kako je z možnostjo razlastitve za cesto, ki ni kategorizirana, vendar pa je edina možna, ki pelje do naselja cca 20 hiš?
 • Kako pa je v primeru, če se del stavbe, ki bi se razlastil, lastnik oddaja v najem – ali je potrebno najemniku zagotoviti nadomestno stanovanje?
 • Ali je možno da razlastitveni zavezanec v razlastitvenem postopku zahteva kot nadomestilo točno določeno nepremičnino, ki je primerljiva in v lastni občine.
 • Kako je z odškodnino pri dejanskih razlastitvah, ali se zamudne obresti obračunajo od vrednosti nepremičnine same, ali vrednosti nepremičnine, kateri so prišteti tudi ostali stroški? Kako je z zastaranjem zamudnih obresti, ker so v sodni praksi različne odločitve
 • Kaj če je po kategorizirani občinski javni cesti več desetletij potekal cestni promet, pred vložitvijo razlastitvenega zahtevka pa je lastnik zemljišča preprečil promet s postavitvijo ovire-ograje. po katerem postopku mora organ voditi razlastitev?
 • ZJC-B določa, da če ob uveljavitvi tega zakona obstoječa cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko izvede postopek razlastitve po tem zakonu. Li to torej pomeni, da se za obstoječe ceste lahko ali mora uporabljati ZJC B in ZUreP-1ali se lahko tudi ZUreP-2 oz. 3?

Ob koncu so se strinjali, da jih bodo predstavljene izkušnje in razlage olajšale prihodnje izvajanje postopkov.

Če bi si posvet želeli ogledati v posnetku, se pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice