• Domov
  • Novice
  • Izvajanje okoljske politike EU, poročilo za Slovenijo in novi Vodnik za financiranje projektov

Evropska komisija je 8. septembra objavila tretji pregled izvajanja okoljske politike v EU. Gre za ključno orodje za poročanje, ki podpira izvajanje okoljske zakonodaje in krepi ozaveščenost o pomenu izvajanja okoljskih pravil. Pregled navaja sklepe in trende, najdete 27 poročil za vsako državo članico, ki prikazujejo stanje na področju izvajanja okoljske zakonodaje EU, in številne informacije o tem, kako dobro vlade EU varujejo kakovost zraka, vode, tal in na splošno narave. Določa pa tudi prednostne ukrepe za izboljšanje stanja. Pozornost ob tem namenja tudi stanju in potrebam financiranja okoljskih politik.

 

Kakšno je stanje izvajanja okoljske politike EU v Sloveniji?

 Slovenija ima bogato naravno okolje z največjim deležem ozemlja, vključenega v omrežje Natura 2000. Je ena najbolj gozdnatih držav v EU, vendar so njeni gozdovi v slabem ali oslabljenem stanju ohranjenosti.

  • Stanje ohranjenosti habitatov in vrst se slabša zaradi pritiskov kmetijstva, urbanizacije, sprememb vodnega režima, gozdarstva in izkoriščanja drugih virov.
  • Za vsa območja Natura 2000 niso bili določeni dovolj kakovostni ohranitveni cilji za posamezno območje.
  • Slovenija ni dosegla skladnosti z direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode, čeprav se je rok za ustrezna pristopna odstopanja EU že iztekel.
  • Leta 2022 je Slovenija reciklirala 59,3 % svojih komunalnih odpadkov, s čimer je že dosegla cilj EU za recikliranje komunalnih odpadkov v višini 55 % do leta 2025, in je na dobri poti, da doseže cilj EU za recikliranje v višini 60 % do leta 2030.
  • Izpusti ključnih onesnaževal zraka so se v Sloveniji v zadnjih letih znatno zmanjšali.
  • Zoper Slovenijo med drugimi poteka postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi s prenosom zahtev iz direktive o industrijskih emisijah v njeno zakonodajo.
  • Med letoma 1990 in 2020 so se izpusti toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu zmanjšali za 15 %, tj. manj od povprečja EU (24 %).

 

Evropska komisija ocenjuje še, da so sredstva EU za okoljske projekte Slovenije v obdobju 2014–2020  (evropski strukturni in investicijski skladi, program Life, Obzorje 2020) skupaj znašala 832 milijonov EUR. Iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) ni prejela nobenih sredstev za okoljske projekte, pa tudi med vsemi posojili Evropske investicijske banke za Slovenijo (1,6 milijarde EUR) ni nobene podpore za okolje.

celotno poročilo za Slovenijo: https://environment.ec.europa.eu/publications/slovenia-eir-country-report-2022_sl

 

NOVO – NE SPREGLEJTE: VODNIK PO PROGRAMIH FINANCIRANJA EU ZA OKOLJE

Evropska komisija je pred kratkim objavila tudi vodnik po programih financiranja EU za področje okolja “Vademecum on finding your funding programme for the environment.

Namenjen kot pomoč za pripravo projektov in strategij financiranja za doseganje okoljskih ciljev Evropskega zelenega dogovora in kot tak odličen pripomoček tudi za občine.

Do vodnika dostopate tukaj: https://op.europa.eu/s/wyco


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice