• Domov
  • Novice
  • Izvedena prva seja komisije za GJS varstva okolja

V petek, 20. 9. 2019 je v prostorih MO Velenje potekala ustanovna seja komisije za gospodarske javne službe varstva okolja. Na seji je komisija obravnavala predlog Zakona o vodah in spisala bistvene spremembe predlaganega zakona v smeri, da bi bile občine iz vodnega sklada letno upravičene fiksno do 50 % sredstev tega sklada za namene izgradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo manjšo od 2000 PE, ter na območjih izven aglomeracij, na katerih se nahajajo vodni viri za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in je območje potrebno zaščititi iz naslova okoljskega varovanja teh vodnih virov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije. Merila za črpanje teh sredstev naj se določi s podzakonskim aktom.

Prav tako je komisija obravnavala spremembe na področja razširjene proizvajalčeve odgovornosti. Komisija se je zavzela za rešitev, po kateri razširjena proizvajalčeva odgovornost pomeni, da proizvajalec krije 100% nastalih stroškov, ne zgolj 80 %, 20 % stroškov pa ostane vključenih v ceno storitve GJS. Da bi dosegli konsenz na tem področju bo potreben dogovor med deležniki. V sklopu tega dogovora bi lokalne skupnosti zagotovile zemljišča za postavitev potrebne racionalne infrastrukture (zbiralnic, eventualno skladišč – zgolj v obsegu podelitve stavbne pravice) in nudile pomoč pri osveščanju in obveščanju, vzpostavitvi tehničnih pravilnikov oziroma odlokov (lokalnih predpisov) in dale bi tudi zavezo slediti skupnim ciljem krožnega gospodarstva. Po mnenju SOS bi se s tem posegom stroški občin znižali, prav tako pa stroški položnic javne službe.

Komisija je obravnavala še predlog Dogovora o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora. Gre za dogovor k podpisu katerega se bi povabilo občine, ki bi se bile pripravljene na vseh internih in zunanjih prireditvah v njihovi organizaciji odpovedati priboru za enkratno uporabo (plastični kozarci, slamice, krožniki, vilice, noži žlice ipd) ter opcijsko tudi pijači v plastenkah. Sprejetje dogovora nima pravnih ali finančnih posledic za občine, enkrat letno se dobre prakse izpostavi v medijih, občine pristopnice pa objavlja SOS na svojih spletnih straneh. Predstavnice in predstavniki komisije za GJS varstva okolja pri SOS so predlagali, da se predlog dogovora obravnava na seji predsedstva, k njemu pristopi, pred pozivom za pristop posameznim občinam pa pripravi nekaj gradiva z alternativami k plastičnemu priboru in embalaži ter organizaciji dogodkov brez odpadne embalaže za enkratno uporabo.

< Vse aktualne novice