V četrtek, 22.11.2018 je v Ljubljani potekal posvet z naslovom »Naloge občin v letu 2018 za kakovostno izvedbo NUSZ v prehodnem letu 2019«, ki ga je organizirala SOS v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Finančno upravo Republike Slovenije. Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka na Ministrstvu za finance je uvodoma pozdravila navzoče in povedala nekaj o pomenu NUSZ predvsem v prehodnem obdobju do uveljavitve davka na nepremičnine. Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor je v nadaljevanju izpostavila ključne poudarke in opozorila občine na kaj morajo biti pozorne pri pripravi NUSZ za leto 2019.

Mag. Sonja Urankar z generalnega finančnega urada (FURS) je izpostavila ključne poudarke in aktivnosti občin pri pripravi podatkov za FURS za uspešno izvajanje odmere NUSZ. Spomnila je, da davčni organ izda odločbo o odmeri NUSZ na podlagi podatkov občine do 31.marca za tekoče leto oziroma v treh mesecih po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina. Za leto 2019 pa priporočila posredovanje podatkov v prvih mesecih leta, da bo odmera izvedena najkasneje do jeseni 2019. Predstavila je tudi aktivnosti FURS pri odmeri NUSZ, v nadaljevanju pa še pritožbeni postopek in statistiko vezano nanj ter najpogostejše pritožbene razloge in sodno prakso.

Lidija Balantič z Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (MOP) je predstavila pravne podlage, ki veljajo po uveljavitvi ZureP-2 in GZ in jih morajo občine uporabljati pri pripravi novih odlokov NUSZ. Posebej je opozorila na zakonodajno ureditev nadzora zakonitosti in udeležence seznanila kako poteka postopek izvedbe naknadnega nadzora. Povedala je, da bodo za leto 2019 izbrali novih 12 občin za naknadni nadzor, ki jih bodo o tem obvestili v mesecu decembru 2018. Zaključila je z opozorili glede najpogostejših nepravilnosti, ki so jih zaznali pri pregledu odlokov (neupravičene oprostitve plačila NUSZ, napačen način zajema podatkov…) in opozorila na pasti »prehodnega obdobja«, saj je napovedovanje davka na nepremičnine tudi razlog za prelaganje problema ureditve NUSZ.

Marko Novak, FIABCI (Slovensko nepremičninsko združenje) je predstavil predloge in cilje za izboljšanje meril za odmero NUSZ za leti 2019 in 2020. Izhajal je iz ugotovitvenih analiz, ki so jih opravili za Slovenijo. Predstavil je tudi kako so se lotili prenove odloka za MO Maribor. V nadaljevanju je predstavil predlog izboljšanega sistema NUSZ tako imenovan NUSZPO, ki  bi slonel na dopolnjenih in konkretiziranih merilih s katerimi se bi približali ciljem in merilom, ki so bila strokovno obdelana za vrednotenje in prenovo sistema obdavčitve.

Ema Pogorelčnik je predstavila sistemske ukrepe ZEN-A in ukrepe za izboljšavo kakovosti podatkov REN. Posebej je opozorila, da morajo občine do 30.1.2019 uskladiti meje občin in meje parcel ter sporočiti pripombe na GURS. V kolikor občine tega do roka ne bodo uspele narediti pa naj sporočijo GURS, do kdaj bodo lahko.

Mag. Tomaž Černe, FIABCI je predstavil nekatere naloge občin in podal oceno uporabe različnih podatkov pri njihovem izvajanju, zbirke prostorskih aktov in e-poslovanje pri prostorskem načrtovanju, evidence javne cestne in železniške infrastrukture,  evidence stavbnih zemljišč, pilotni primer vzpostavitve evidenc in učinke vzpostavljanja evidenc za izvajanje nalog občin.

Dogodek je izvrstno povezoval Jože Novak z Ministrstva za finance in vodja Projektne skupine za izvedbo projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, ki je izpostavil ključne zaključke predstavljenega in vključil v razpravo tudi predstavnike občin, ki so opozorili predvsem na konkretne težave, ki se pojavljajo na terenu. S strani občin je bil podan tudi predlog, da glede na nezanesljivost sprejema Davka na nepremičnine v letu 2020 in glede na težave občin z odmerami, naj se pripravi osnutek Zakona o poenostavljeni odmeri NUSZ, ki bi temeljil na podatkih REN in bi imel zakonsko določen razpon odmere po posameznih dejavnostih/namenih uporabe.

Več lahko preberete v gradivu s posveta:

< Vse aktualne novice