• Domov
  • Novice
  • SOS pridobila končno stališče MJU glede dviga cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo pozvala, da poda končno stališče v zvezi z dvigom cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin, saj imajo občine različno prakso glede priznavanja zahtevkov izvajalcev glede dviga cen na 10% v primeru fiksnosti cen pri gradnjah.

Navedli smo dejansko stanje: Občina je izvedla postopek oddaje javnega naročila, s klavzulo fiksnosti ponudbene cene na enoto mere. Obračunava se po mesečnih situacijah, po dejansko izvedenih količinah. Na trgu je prišlo do spremenjenih okoliščin, ki so posledica ukrajinsko-ruske vojne ter vsesplošne draginje in naglega zviševanja cen na trgu.

Vprašanje, ki smo ga naslovili na MJU: »Ali se skladno z določilom 656. člena Obligacijskega zakonika (OZ) dvig nad 10% priznava le v primeru, ko se preseže 10% celotne pogodbene vrednosti, ali se priznava dvig vrednosti postavke na enoto mere, ko se zaradi dviga cen elementov, na podlagi katerih je bila le-ta določena, prizna nad 10%?«

Dne 10. 8. 2022 smo prejeli odgovor MJU, v katerem navajajo:

»V primeru, ki ga navajate, gre za pogodbo, kjer je pogodbena cena določena na enoto mere in je bila dogovorjena fiksna (nespremenljiva) cena in med strankama torej ni dogovorjen način oziroma pravila glede spremembe cen. OZ v zvezi z določili o nespremenljivosti cen pri gradbenih pogodbah pri tem v prvem odstavku 656. člena navaja, da, če je bilo dogovorjeno, da se cena za dela ne bo spremenila, ko bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, lahko izvajalec kljub takemu pogodbenemu določilu zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja.

Pojasnjujemo, da naročnik pri preverjanju utemeljenosti sprememb pogodbeno dogovorjenih cen upošteva razliko, ki presega 10 % posameznih del (v okviru katerih je zajetih več elementov).

Pri tem mora naročnik vedeti, kako je bil predračun zastavljen in kako podrobno razdelan. Ponudbena cena na enoto mere se namreč določa za mersko enoto objekta ali mersko enoto posamezne vrste ali faze del, vsaka od teh pa je sestavljena iz posameznih elementov. Kot primeroma pojasnjeno tudi v objavljenih 2 usmeritvah se torej, če vrednost posameznega dela (na primer nabave in vgradnje armature) vključuje več elementov (npr. nabava materiala, vgradnja materiala, strošek delovne sile idr.) izvajalcu lahko prizna povišanje vrednosti, če ta presega 10% vrednosti del (npr. nabave in vgradnje armature – v izračun katere je sicer zajetih več elementov (npr. nabava materiala, vgradnja materiala, strošek delovne sile idr.)).

V izogib vsakršnemu dvomu, pojasnjujemo, da tudi v stališču št. 430-1/2021/1 z dne 25. 11. 2021, kjer je zapisano »Če je v pogodbi dogovorjeno, da je cena fiksna, tak dogovor sicer velja, vendar le, če se cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, niso zvišale toliko, da bi morala biti cena za dela več kot za 10% višja (v poprečju in ne zgolj za posamezne elemente pogodbe).« ni navedeno, da se dvig cen nad 10% priznava le v primeru, ko se preseže celotna pogodbena vrednost, temveč je navedeno, da v povprečju (mišljeno na postavko) in ne zgolj za posamezne elemente.

Ta del je sicer podrobneje pojasnjen v dodatnih usmeritvah. Namen tega stavka je bil v pojasnjevanju, da zgolj sprememba posameznega elementa (tudi če se element poveča za 10% ali več) še ne pomeni upravičenosti do razlike v ceni na posamezno postavko.«

Celotno besedilo odgovora MJU je dostopno na povezavi TUKAJ.

 

< Vse aktualne novice