• Domov
  • Novice
  • Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Skupnost občin Slovenije obvešča, da so objavljena Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. Namen meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS je merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

  • Pri merilih ne sme biti ključna cena, ampak kakovost (M1.1, M1.2 in M2).
  • Pri podukrepu agromelioracije na komasacijskih območjih delež soglasij ni primerno merilo saj je minimalni delež soglasij že opredeljen z zakonodajo. Območja so namreč posestno in strukturno različna, zato je na nekaterih področjih lažje dobiti večji odstotek soglasij, kot na drugih območjih (M4.3).
  • Zaradi malo namakalnih površin predlagamo tudi, da se 300 ha pri namakalnih površinah zmanjša in nadomesti z 200 ha (M4.3).
  • Koeficient razvitosti občine naj se izloči iz meril, saj za ta podukrep to ni primerno merilo (M4.3).
  • Zniža naj se maksimalno število točk pri merilu Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000 (M4.3).
  • Pri programu LEADER je treba večji poudarek dati vsebini in ne organiziranosti posameznega LAS-a. Merila naj se osredotočajo na število prebivalcev in ne na število občin. Ta točkovni mehanizem je treba zamenjati in namesto števila občin določiti kot kriterij število prebivalcev, vključenih v LAS (M19).

Organ upravljanja je smiselno upošteval mnenje Odbora za spremljanje in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, ki jo je na dopisni seji 27. 7. 2015 potrdil tudi Organ upravljanja.

Na podlagi mnenja Evropske komisije z dne 30. 7. 2015 je Organ upravljanja tudi za podukrep 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov v dokument vključil merila za izbor operacij.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključena tudi v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice