• Domov
  • Novice
  • Ministra Koritnika na seji DS za lokalno samoupravo seznanili s težavami občin

Dne 31. 3. 2021 se je četrtič sestala delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seje, ki je tudi tokrat potekala na daljavo, se je udeležilo tudi vodstvo SOS.

Članice in člani delovne skupine so se seznanili s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju, s katerimi se predlaga zvišanje mejnih pragov za uporabo zakona, dodajajo se nove izjeme in ureditev v primeru nedelovanja portala eJN, ureditev natečajev, ureditev nekaznovanosti, dopolnjevanja ponudb in neobičajno nizke ponudbe.

Nadalje je generalni direktor za javni sektor Peter Pogačar predstavil izhodišča za prenovo plačnega sistema, o katerih tečejo pogajanja s sindikati. Predlaga se nov zakon, ki bo urejal skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, pravila za določanje plač javnim uslužbencem in sklepanja kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju. Predvideno je, da se proračunski uporabniki glede na vir in način financiranja, oziroma s predpisi zagotovljeno samostojnostjo in neodvisnostjo, razdelijo v dve skupini. Načrtovano je, da se izhodišča na vladi sprejmejo v mesecu aprilu. Dodatno je bilo sporočeno, da so pripravljene korekcije plač funkcionarjev. Predsednik SOS, Peter Misja je opozoril, da ureditev, po kateri župani in direktorji občinskih uprav niso upravičeni do nobenega dodatka, pa čeprav so v času epidemije dejansko enako ali bolj obremenjeni kot ostali javni uslužbenci na lokalni ravni, nosijo večjo odgovornost, so enako ali celo bolj izpostavljeni možnosti okužbe z virusom, je nesorazmerna in v teh razmerah nerazumljiva. S strani SOS je bilo tudi predlagano, da se rešitev kot je predvidena za nacionalno raven, po kateri bi bil možen dvig plač pri opravljanju deficitarnih poklicev, določi tudi za lokalno raven, saj so potrebe po zaposlitvi na določenih delovnih mestih v občinskih upravah velike, pa zaradi prenizkega plačila interesa ni.

Nadalje je bil predstavljen projekt predsedovanja Slovenije Svetu EU in za tem je dr. Irena Bačlija Brajnik udeležencem predstavila poročilo »Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji«.

Predstavniki SOS so nato izpostavili problematiko v zvezi zapiranjem vrtcev od 1. aprila, v zvezi s tem je SOS tudi že poslala urgenco na Vlado in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. In sicer, da se spremenijo pravila glede varstva otrok v vrtcih tako, da se ga omogoči vsem tistim staršem, katerih delo z vidika delovnega procesa nujno in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Prav tako so izpostavili nestrinjanje na sprejeti sklep ministrice za izobraževanje, po katerem bi v vrtci lahko zaposlili vzdrževalca učne tehnologije oziroma vzdrževalca računalniške opreme VII/1. Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, je izpostavila, da so se skozi javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 pokazale obsežne potrebe, zato je vsekakor nujen skupni razmislek, kakšne so dodatne in nove možnosti za večjo finančno participacijo države v predšolski in šolski prostor, bodisi s strani države bodisi skozi mehanizme, ki jih v teh časih omogoča in ponuja Evropska Unija – Načrt za okrevanje in odpornost (RRF).

Nadalje so predstavniki SOS izpostavili, da so se z obravnavo predloga novele Zakona o lekarniški dejavnosti prepoznale konkretne težave pri lekarniški dejavnosti v nekaterih lokalnih okoljih, zato pričakujejo, da se pristopi k pripravi takšnih sprememb in dopolnitev obstoječega Zakona o lekarniški dejavnosti, s katerimi se bodo razrešile težave, ki rušijo kakovost preskrbe in storitve ter financiranje lekarniške dejavnosti v določenih okolji, v tesnem  dialogu in sodelovanju ključnih deležnikov (občinami, stroko, ipd.), ne bodo pa zamajale delujoče obstoječe strukture.

Predstavniki skupnosti so izpostavili problematiko v zvezi z izvajanje mrliško pregledne službe oziroma da Ministrstvo za zdravje ne želi prevzeti zakonske obveznosti – neposrednega plačila storitev. V Zakonu o finančni razbremenitvi občin ni pravne podlage, na podlagi katere bi občine imele finančne obveznosti za plačilo ali zalaganje sredstev za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Za plačilo storitev je neposredno zavezana država. Temu potrjujeta tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo.

Glede na predlog novele Zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo izpostavljeno pričakovanje, da bodo končno sprejete rešitve, ki bodo razrešile težave v zvezi s financiranjem oskrbe zapuščenih živali. Na te težave se je opozarjalo tako v okviru delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, kot tudi v okviru medresorske delovne skupine za pripravo osnutka besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ustanovljene pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Nikakor pa ni ustrezno, da bi novela določala dodatne stroške občinam, ne da se za to zagotovijo tudi ustrezni viri. Zato se vztraja, da se položaj občin z novelo ne sme poslabšati. Kljub razumni argumentaciji, da gre za nalogo, ki presega občinsko raven, in ob razumevanju, da so tudi državni viri omejeni, je SOS predlagala, da se za občine ohrani obveza financiranja prvih 30 dni oskrbe zapuščene živali v zavetišču. Po tem obdobju pa bi morala stroške prevzeti država. Z namenom sodelovanja državne in lokalne ravni pri ozaveščanju in spodbujanju lastnikov k vestni skrbi za živali smo predlagali, da tudi država participira sredstva za sofinanciranje izvajanja kastracij in sterilizacij ter tudi označevanja lastniških živali.

< Vse aktualne novice