• Domov
  • Novice
  • MOP zbira primere dobrih praks trajnostne gradnje

Na Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vabilo k sodelovanju iz Ministrstva za okolje in prostor.  Na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravljajo spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o trajnostni gradnji. Na več strokovnih posvetih in dogodkih, ki so bili izvedeni po Sloveniji, je bila izražena želja po predstavitvah primerov dobrih praks, kot enega od spodbujevalnih ukrepov.

Namen vzpostavitve spletne strani v okviru Ministrstva za okolje in prostor, je zajeti čim širše področje, ki ga naslavlja trajnostna gradnja. Predstaviti želijo konkretne primere gradenj objektov, ki na celovit in inovativen način dosegajo cilje trajnostne gradnje. Cilje kot so zdravo in kakovostno bivalno okolje, zmanjševanje CO2 izpustov, trajnostna raba naravnih virov, prilagajanje klimatskim spremembam in ohranjanje družbeno-kulturnih vrednot. Vse to in več ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi ter spodbujanju lokalnega gospodarstva. Ker želijo pridobiti najširši možni nabor primerov dobrih praks, le te ne omejujejo samo na stavbe, temveč zajemajo vse objekte. Prav tako želijo s primeri dobrih praks zajeti celoten proces gradnje od načrtovanja, kakovostne izvedbe gradnje, vzdrževanja in uporabe objektov ter celo njeno razgradnjo.

Vljudno vas prosimo za pomoč pri oblikovanju nabora primerov dobrih praks. Z vašo pomočjo je možno oblikovati bogato vsebino iz katere lahko črpamo vsi.

Zaželeni so predlogi, ki na ustrezen način in bolje od večine naslavljajo posamezna področja trajnostne gradnje in izstopajo po:

  • ustreznem umeščanjem v prostor (s posebnim poudarkom ohranjanje ekosistemov, upoštevanje ogroženih območij, dostopnost do javnega prevoza, lokalne oskrbe in družbene infrastrukture, zelene površine, sanacijo degradiranih območij),
  • energetski učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije,
  • trajnostni rabi naravnih virov (lokalna gradiva, krožno gospodarstvo – ponovni uporabi , reciklaža, obnovljivi viri, varčevanje z vodo),
  • ekonomičnosti (stroški upravljanja in vzdrževanja, trajnost),
  • funkcionalnosti (fleksibilnost in možnost prilagajanja na spremenjene potrebe),
  • zdravem in kakovostnem bivalnem okolju (poseben poudarek na uporabi zdravih materialov, kakovosti notranjega zraka, zvočnem in svetlobnem ugodju, zaščiti pred sevanji, dostopnost in raba objekta brez ovir),
  • ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot (prepoznavna kakovost arhitekture, kulturna dediščina, varnosti in socialni povezanosti naselja, fair- trade poslovanju),
  • procesni kakovosti (ustrezni sestavi projektne ekipe, pripravi natečaja, dodatnih usposabljanj udeležencev pri gradnji, izobraževanju uporabnikov).

Prosimo, da za vaše predloge navedete osnovne tehnične karakteristike, podprete s slikovnim gradivom in v obrazložitvi opišete, zakaj menite, da je predlagana gradnja primer dobre prakse (npr. vaš predhodni komisijski izbor, izbor z merljivimi kriteriji (kadar je to mogoče) ali opisno primerljivo glede na obstoječe ocenjevalne sisteme). Prosimo, da je gradivo posredovano v formatu, ki omogoča urejanje (povečave, pomanjšave in izrezi slikovnega gradiva, popravki tekstualnega gradiva itd.). Predloge lahko pošljete do 11. 3. 2016 na sasa.kek@skupnostobcin.si. Za več informacij smo vam na voljo v Sekretariatu SOS, tel. 02 234 15 00, kontaktna oseba Saša Kek.

< Vse aktualne novice