Dne 20.4.2015 je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal usklajevalni  sestanek glede osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), ki je bil v javni obravnavi do marca 2015, pripomb in predlogov, prejetih v času javne obravnave in stališč, ki jih je ministrstvo zavzelo do prejetih pripomb in predlogov (dokument je dostopen tukaj).

MKGP je uvodoma predstavil ključne prejete pripombe, ki se nanašajo na vsebino strokovnih podlag, načrtovanje objektov na kmetijskih zemljiščih, posebnosti načrtovanja kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih, promet s kmetijskimi zemljišči, agrarne in druge operacije in splošne pripombe.

Predstavnik SOS je na usklajevalnem sestanku ponovno predstavil podane pripombe in predloge, zlasti pa glede na zavzeta stališča ministrstva opozoril na naslednje:

  1. Nedopustno je, da se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev znižuje obseg in kakovost strokovnih podlag, potrebnih za določanje TVKZ. SOS vztraja, da se v ZKZ-E ohrani podlaga za izboljšanje podatkov o boniteti kmetijskih zemljišč. SOS vztraja tudi na razvojnem načrtovanju kmetijskih zemljišč, zato naj ministrstvo zagotovi sredstva za načrtovanje območij primernih za izvajanje agrarnih operacij in območij za izvajanje ukrepov odpravljanja zaraščanja.
  2. Nedopustno je, da ministrstvo od občin zahteva, da načrtujejo javne kolesarske in peš površine, namenjene vzpodbujanju trajnostne mobilnosti s spremembo namenske rabe, saj se na podlagi ZPNačrt načrtujejo podobno kot podzemni infrastrukturnimi objekti (cevovodi, elektrovodi, komunikacije) brez spreminjanja namenske rabe. Zahteva po načrtovanju peš in kolesarskih površin s spreminjanjem namenske rabe lahko podaljša umeščanje v prostor za več let.
  3. Predstavnik SOS predlaga, da se 19. člen ZKZ-E dopolni tako, da odobritev pravnega posla ni potrebna za primere, ko občina z izvedbenim prostorskim načrtom načrtuje gradbeno inženirske objekte za izvajanje gospodarskih javnih služb (vodovod, kanalizacija) in javnih peš in kolesarskih površin.
  4. Ministrstvo z osnutkom zakona sprošča pogoje za načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Hkrati s spremenjenimi smernicami za načrtovanje od občin zahteva, da pri načrtovanju občine ne postavljajo dodatnih pogojev. SOS opozarja, da je v zvezi s tem potrebno določiti usklajeno rešitev z MOP-om in vsebino sprememb ZPNačrt in ZGO, ki sta v vladnem načrtu v letošnjem letu. Ni sprejemljivo, da ZKZ-E, da posamični zakoni spreminjajo pogoje načrtovanja za samo nekaj mesecev. Hkrati je treba določiti podrobnejša merila in pogoje za takšno načrtovanje in to takšna, da bodo načrtovani samo tisti objekti, ki so dejansko namenjeni kmetijski dejavnosti. Pogoj glede 5.000 m2 lastništva kmetijskih zemljišč oz. s stališči predlaganega zakupa 1 ha kmetijskih zemljišč niso dovolj.
  5. Ministrstvo naj dodatno prouči možnost dopustitve predkupne pravice občin na tistih kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na območju naselij ali pa je za njihov nakup izkazan javni interes občine.

Predstavniki ministrstva so zagotovili, da bodo nekatere rešitve ZKZ-E spremenili v smeri upoštevanja pripomb, zlasti to velja glede strokovnih podlag za določanje TVKZ in načrtovanje javne GJI brez spremembe namenske rabe in možnostjo sklenitve pravnega posla brez odobritve. če bo potrebno bodo v kratkem sklicali dodatni usklajevalni sestanek, zatkon pa nameravajo posredovati v nadaljnjo proceduro v najkrajšem času.

< Vse aktualne novice