• Domov
  • Novice
  • Na pobudo SOS bodo plače občinskih funkcionarjev obravnavane v okviru usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Skupnost občin Slovenije že nekaj časa intenzivno posveča reševanju problematike uskladitve prejemkov funkcionark in funkcionarjev na lokalnem nivoju. Opozarjali smo tako na določbe na področju varčevalnih ukrepov še iz leta 2012 (ZUJF – višina regresa za prehrano med delom, jubilejna nagrada itd.), ki veljajo iz nerazumljivega razloga samo še za funkcionarje, kakor tudi na izrazite anomalije in nesorazmernost pri plačah županj in županov oz. podžupanj in podžupanov v korelaciji med plačami z drugimi najvišjimi javnimi uslužbenci.

Skupnost občin Slovenije se je intenzivno vključila v pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, smo tudi v okviru tega zahtevali uvrstitev uskladitve prejemkov občinskih funkcionarjev na dnevni red pogajanj vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter pisno posredovali naše zahteve.

Ministrstvo za javno upravo je v svojem odgovoru izpostavilo, da se nastalih anomalij zavedajo ter da aktualna razmerja med uvrstitvami funkcionarjev v plačne razrede, kot tudi razmerja med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev zahtevajo ponovno presojo ustreznosti. Potrdili so, da bodo naši predlogi obravnavani v okviru predvidenega reševanja problematike odprave nesorazmerij in sistemskih sprememb zakonodaje na tem področju.

Tudi iz vsebine predloga vladne strani (iz dne 18. 7. 2022) izhaja:

– uskladitev plačne lestvice v dveh korakih (do septembra 2022 in ob koncu leta) ter

–  sistemska ureditev plačnih nesorazmerij (s pričetkom pogovorov septembra 2022 in z namenom, da se najpozneje do 30. aprila 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju).

Glede prejemkov in povračil funkcionarjev pa so v pripravi spremembe pravnih podlag, ki bodo predmet širšega usklajevanja.

< Vse aktualne novice