• Domov
  • Novice
  • Na sestanku z MOP obravnavali pripombe na osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Na sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je potekal 31.7.2018, smo obravnavali pripombe na osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Uvodoma se je MOP zahvalil za poslane podatke oz. predstavitve konkretnih situacij v skladiščih in izzivov, ki so povezani z izvedbo ukrepov. Glede ciljev in vsebine uredbe je MOP pojasnil, da uredba nastaja s ciljem obvladovanja tveganja okoljskega onesnaženja, ki bi lahko nastalo kot posledica požara v skladišču trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Nastala je na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki v 20. členu Vladi omogoča, da podrobneje uredi ravnanje z odpadki, ki obsega tudi ukrepe za preprečitev onesnaženja oziroma ukrepe za obvladovanje požarnega tveganja. Ministrstvo je tehnične in organizacijske ukrepe povzelo po angleških smernicah. O ukrepih, predvidenih v uredbi, se je ministrstvo posvetovalo na več sestankih s predstavniki požarne stroke (SZPV, Inženirska zbornica Slovenije in Gasilska brigada Ljubljana) in upravnih organov, pristojnih za požarno varnost (Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVPNDN)).

Uredba se glede ukrepov požarnega varovanja, izdelave Požarnega načrta in obveščanja občin o lokaciji objekta v prostoru in požarni varnosti objekta zgleduje po predpisih s področja požarne varnosti. Odgovorna oseba upravljavca skladišča bo morala posredovati aktualne podatke o količinah skladiščenega materiala na prostem (poročalo se bo aktualne maksimalne količine), prav tako bo upravljavec moral posredovati požarni načrt občini, ta pa bo morala obvestiti gasilce in poskrbeti za aktualizacijo načrtov za zaščito on reševanje. Uredba predvideva, da se njena vsebinska določila nanašajo tudi na občinske zbirne centre.

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije je opozorila, da SOS ne pristaja na nalaganje dodatnih finančnih bremen lokalnim skupnostim, če za te namene ne bodo prejele dodatnih finančnih sredstev. Za občine vsekakor tudi ni sprejemljivo, da bi dodatni stroški, ki jih je naložila država, bremenili občanke in občane skozi plačilo položnic. Ministrstvo za okolje in prostor je opozorilo, da analize finančnih učinkov na občine samo ne more opraviti in da pričakuje, da tako analizo izvedejo občine oz. njihove reprezentativne asociacije.

Glede nadaljevanja postopka priprave uredbe je bilo dogovorjeno, da MOP v dveh tednih po sestanku pripravi novo verzijo uredbe in z njo seznani udeležence sestanka in druge, ki so se na uredbo odzvali v času javne obravnave ter da se problematika virov sredstev, ki jih bodo občine potrebovale za prilagoditev uredbi, obravnava na ločenem sestanku.

Po prejetju nove verzije osnutka uredbe bo Skupnost občin Slovenije občine z njo seznanila in na podlagi predlaganih ukrepov občine članice zaprosila za posredovanje finančne ocene stroškov za vlaganja in prilagoditve v infrastrukturo.

 

< Vse aktualne novice