• Domov
  • Novice
  • Nadaljevanje dela ožje delovne skupine za zmanjšanje stroškov občinam

Dne 6.9.2019 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek ožje delovne skupine za zmanjšanje stroškov za delovanje občin in za odpravo administrativnih ovir. S strani SOS sta se sestanka udeležili članici delovne skupine Melita Čopar, Občina Krško in Jasmina Vidmar, SOS.

Delovna skupina je na sestanku obravnavala nov predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin oz sedaj predlog Zakon o finančni razbremenitvi občin in nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin.
Pri predlogu Zakona o finančni razbremenitvi občin so predstavniki združenj občin nasprotovali predvsem predlagani rešitvi v zvezi z mrliško pregledno službo, s katero bi se sicer občine finančno razbremenilo, obenem pa se bi jih obremenilo z dodatnim administriranjem, saj bi še vedno bile pristojne za organiziranje mrliško pregledne službe in dodatno evidentiranje in zbiranje zahtevkov za plačilo opravljenih mrliških pregledov, obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Takšen predlog ni sprejemljiv in v skladu s ciljem, da se občine tako finančno kot administrativno razbremeni.
Predstavljen je bil nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin z dne 2.9.2019. Rešitve v tem predlogu so povzročile izrazito nezadovoljstvo na strani predstavnikov združenj, saj sedaj predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne prinašajo prepotrebnih rešitev. Razen, sprejemljiva je določba glede zagotavljanja sredstev občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju (v letu 2020 sredstva v višini 4% skupne primerne porabe občin v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in v višini 2% skupne primerne porabe občin v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin, v letu 2021 pa se zagotovijo sredstva v višini 5% skupne primerne porabe občin v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in 1% skupne primerne porabe občin v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin).
Razprava se je zaostrila pri možnostih za poenostavitev postopkov sofinanciranja občinskih investicij, 21. in 23. člen ZFO-1, saj se ni našla rešitev, ki bi ustrezala tako Ministrstvu za finance kot občinam.
Prav tako pa so predstavniki združenj nasprotovali novi določbi o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom. Prvotni predlog je določal, da se občinam, v katerih živi stalno naseljena romska skupnost, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja njihovih ustavnih pravic. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. Novi predlog pa predvideva, da se iz državnega proračuna občinam za komunalno ureditev naselij oziroma delov naselij, ali posamične poselitve, kjer večinsko prebivajo pripadniki romske skupnosti, zagotovijo dodatna sredstva v višini 0,3 % skupne primerne porabe občin. Ta sredstva se občinam dodelijo z javnim razpisom. Predstavniki so nasprotovali predvsem načinu dodelitve sredstev, torej postopku z razpisom.
Sicer so predstavniki združenj pristali na še en sestanek delovne skupine, ki bo potekal naslednji teden, vendar so ta sestanek predčasno zapustili, saj se v razpravi ni več iskalo konstruktivnih rešitev. Ugotavlja se, da je tokratna komunikacija na sestanku prešla iz načina komunikacije sedanje vlade in se približala načinu komunikacije prejšnjih vlad, ko bi se naj iskale rešitve za finančno in administrativno razbremenitev občin, a s strani ministrstev ni bilo posluha za njih.

< Vse aktualne novice