• Domov
  • Novice
  • Nadaljevanje sestankov ožjih delovnih skupin za zmanjšanje stroškov občin

Prvi sestanek je potekal z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance in FURS glede ureditve področja zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb, ki je obveznost, ki ne izpolnjuje ustavnega pogoja, da gre za lokalno nalogo in se bo obveznost prenesla na državo. V vmesnem obdobju bo rešena problematika glede zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti s strani FURS za nepravočasno plačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, za katere je občina kot zavezanec za plačilo, prepozno prejela podatke ali je podatke prejela popravljene za nazaj oziroma ni bila obveščena pravočasno o spremembah pri zavarovancih. V prehodnem obdobju bo izdano navodilo za občine in FURS.

Sledil je sestanke z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance glede ureditve področja grobnin po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti oziroma ali so le te prihodek proračuna občine ali javnega podjetja.

Zadnji sestanek je potekal glede problematike izvajanja Zakona o financiranju občin v delu, ki se nanaša na sofinanciranje investicij in v zvezi s tem predloga glede poenostavitve postopka.

Že v prihodnjem tednu se bodo sestanki nadaljevali, in sicer na temo nižanja stroškov na področju vzgoje in izobraževanja, javnega naročanja in ravnanja s stvarnim premoženjem.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice