Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU.

S predlaganimi dopolnitvami zakona želi predlagatelj vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del uveljavitve projekta enotnega poročanja (e-poročanja) vzpostavil in vodil AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.
Predlog tega zakona zato določa podatke, ki se bodo vodili v tem registru in tudi podatke, ki jih bo moral vsebovati predlog za vpis nastanitvenega objekta v register oziroma za izbris iz njega ter vpis sprememb in bodo obvezni za vse nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati bodo podatke iz knjige gostov, ki bo prav tako na novo vzpostavljena z novim Zakonom o prijavi prebivališča in druge podatke za poročanje preko posebne spletne aplikacije posredovali samo na AJPES.

Na AJPES bo tako vzpostavljena enotna kontaktna točka, tako za poslovne subjekte, ki morajo poročati statistične podatke o nastanitvah gostov, kot tudi za ostale uporabnike tovrstnih podatkov. S tem ne bodo razbremenjeni le poslovni subjekti, ampak tudi vsi drugi organi, ki potrebujejo podatke, hkrati pa se bo tudi povečala kakovost zbranih podatkov, poenostavilo in pocenilo poročanje in ne nazadnje, bo tak način poročanja vplival tudi na zmanjšanje sive ekonomije. saj bo zajemanje podatkov doslednejše.

Uveljavitev tega projekta je izjemno pomembna, saj bo tako z administrativnega, kot tudi stroškovnega vidika razbremenila ne le različne prejemnike podatkov, temveč še zlasti poslovne subjekte – gostince, kmete in sobodajalce, ki nudijo gostom nastanitev. Ti morajo zdaj zelo podobne ali ceno enake podatke sporočati najmanj štirim različnim institucijam:

  • Statističnemu uradu Republike Slovenije: Poročevalske enote morajo posredovati podatke skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01),
  • Policiji: v skladu z določili prvega odstavka 10. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradno list RS, št. 9/2001) mora gostinec, sobodajalec ali kmet, posameznika, ki se nastani v nastanitvenem obratu, prijaviti oz. odjaviti pri pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu;
  • Občinam in Finančni upravi Republike Slovenije: zavezanci, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo mesečno (do 25. dne v mesecu za pretekli mesec), na podlagi 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) predložiti poročilo o številu prenočitev in o znesku plačane turistične takse za pretekli mesec.

Tako zastavljeno poročanje je tipično administrativno breme za poslovne subjekte. Na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov je bil opravljen izračun administrativnih stroškov oziroma bremen, ki je pokazal, da se s tako zastavljenim poročanjem povzroča nepotrebna administrativna bremena poslovni populaciji na področju turizma v višini 560.000 eurov ter javnemu sektorju v višini 150.000 eurov na letni ravni. Način poročanja je zato smotrno spremeniti tako, tako da bo zadoščalo le enkratno oziroma enotno poročanje.

Vaše pripombe in predloge lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 30.9.2015.

< Vse aktualne novice