• Domov
 • Novice
 • Novosti na področju obračunavanja turistične takse – priporočilo občinam

15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti. Priporočamo občinam, da svoje nastanitvene obrate obvestijo o novostih, ki so strnjene v nadaljevanju.

Besedilo, kot vzorec obvestila za nastanitvene obrate lahko prevzamete v Word obliki tukaj:  OBVESTILO NO_spremembe ZRST-1_turistična taksa

Ne spreglejte seminarja o novostih ZSRT-1 in pripravi občinskih odlokov za turistične takse, ki bo v sredo, 14. marca 2018 v Ljubljani.

Novosti:

ZSRT-1 opredeljuje drugačen nabor oprostitev oz. delnega plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeval prejšnji zakon.

Kot je navedeno v 18. členu ZRST-1, bodo od 15. marca 2018 dalje plačila turistične takse (in od 1. 1. 2019 dalje tudi promocijske takse) še naprej oproščeni naslednji zavezanci:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

ZSRT-1 pa na novo definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do oprostitve plačil turistične takse:

 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.

Turistično takso v višini 50 odstotkov pa po novem plačujejo le naslednji zavezanci:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Od 15. marca 2018 dalje bodo tako po novem polno turistično takso plačevali tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (turistične takse jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Dodatno nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočč (IYHF). Stari zakon je delno oprostitev vezal zgolj na tiste turiste, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij.

ZSRT-1 tudi boj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…). Seznam slednjih je dostopen na naslednjih spletnih povezavah:

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx oz.  http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/

in EVŠ – EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKI PROGRAMOV (naknadno dodana vsebina, 20.3.!): http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/

Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o dodelitvi statusa v javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti.

 

Občine bodo lahko z lastnim predpisom, glede na svoje cilje, dodatno določile zavezance, ki bodo deležni oprostitve plačila turistične takse. Slednje morajo urediti v posebnem aktu, ki ga morajo sprejeti v treh mesecih od uveljavitve ZSRT-1, to je do 15. junija 2018. S posebnim predpisom pa bodo lahko občine tudi zvišale vrednost turistične takse (sedaj znaša turistična taksa na območju Mestne občine Koper, 1,27 EUR na osebo na prenočitev) in v njem tudi določile obdobje, od kdaj bo višja turistična taksa na območju posamezne občine tudi veljala.  Pomembno je, da bodo morali od 1. januarja 2019 nastanitveni ponudniki turistom zaračunati tudi promocijski takso, poleg turistične takse, in sicer tako, da bodo obračunani turistični taksi dodali 25% vrednosti. Tako bo v primeru, da znaša turistična taksa 2,00 EUR, turist poleg nje plačal še 0,50 EUR promocijske takse, skupaj 2,50 EUR nadomestila na osebo na prenočitev. Promocijska taksa je namenjena dodatnemu sofinanciranju  Slovenske turistične organizacije (STO).

Do sprejema novega predpisa na strani občine velja višina turistične takse, kot tudi oprostitve plačila turistične takse v skladu z veljavnim občinskim odlokom oz. drugim predpisov, ki ureja področje turistične takse. Dodatno pa se od 15. marca 2018 dalje uporabljajo tudi oprostitve, ki jih predpisuje nov ZSRT-1.

Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvene dejavnosti, da morajo voditi svojo knjigo gostov v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča, ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem. Aplikacija eTurizem je namreč le vmesnik za poročanje predpisanih podatkov o gostih predpisanim institucijam (policiji, SURS, občinam) in kot taka nima funkcije knjige gostov. Nastanitveni obrat pa si lahko vseeno pomaga z izpisi iz aplikacije eTurizem in si tako sam ustvari (vodi) knjigo gostov. Za namen vodenja »papirne« oz. elektronske knjige gostov, na osnovi podatkov vnesenih v aplikacijo eTurizem, si mora tako nastanitveni obrat(poročevalec):

 • sprotno (dnevno) tiskati oddane podatke oz.
 • sprotno (dnevno) izvažati podatke v svoje datoteke.

Pri oddajanja podatkov o gostih v aplikacijo eTurizem, nastanitveni obrat namreč ne prejme posebnega potrdila o oddaji, lahko pa vse prijavljene goste preveri v sami aplikaciji preko posebnega iskalnika po različnih kriterijih, kjer si lahko iz aplikacije eTurizem tiska/izvozi predmetne izpise. Navedeni izpisi tako lahko predstavljajo knjigo gostov posameznega nastanitvenega obrata (poročevalca). Nastanitveni obrati morajo knjigo gostov hraniti eno leto po preteku koledarskega leta, zato je pomembno, da se ponudniki nastanitev zavedajo, da se podatki se v aplikaciji eTurizem brišejo.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice