• Domov
  • Novice
  • O nižanju stroškov občin na sestanku z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za okolje in prostor

Sestanki za zniževanje stroškov občin, so v tem tednu potekali v torek 7. maja, ter v četrtek 9. maja.

V torek 7. maja so bili na sestanku z Ministrstvom za obrambo obravnavani trije zakoni in sicer Zakon o gasilstvu, pri katerem je bilo izpostavljeno, da občinske gasilske enote preko pogodbe opravljajo delo za državo (GEŠP-i). Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je že vrhovno sodišče leta 2006 odločilo, da gre za nalogo države, ter da mora država zagotoviti tudi sredstva za njihovo delovanje. Ministrstvo za obrambo (MO), kot tudi Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) sta nasprotovala predlogu, da bi se sofinanciralo oziroma na državo preneslo stroške dela (sedaj se sofinancira samo nakup opreme). Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo na MO in URSZR preverili možnost povečanja sofinanciranja GEŠP-ov. Tako bi se odpravile anomalije, kjer država za delovanje enote nameni zgolj 4% celotnega proračuna, medtem ko se kar 30% intervencij izvede za naloge v okviru GEŠP. Pri Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč je bil podan predlog, da se odpravi pogoj (17. člen) v katerem je občina upravičena do dodelitve sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč le v primeru, da je v tekočem letu že porabila proračunsko rezervo v višini 1,5% primerne porabe. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se ta predlog poda na sestanku z MOP-om, saj je navedeni zakon v njihovi pristojnosti. Pri Zakonu o varstvu pred naravnimi nesrečami je bilo dogovorjeno, da se sirene (še ne-prevzetih je 699 siren) od občin prevzamejo v roku 3 let (cca 230 na leto).
Pod točko razno je bilo izpostavljena zaveza MO, da bodo občinam povrnili 140.000 €, ki so jih občine v letu 2018 porabile za izplačilo dodatka poklicnim gasilcev, v skladu s stavkovnim dogovorom. Predstavnika MO in URSZR sta prav tako predstavila skupne aktivnosti za pripravo skupnega zavarovanja za gasilce (osebe, objekte, opremo in avtomobile).

V četrtek 9. maja je potekal sestanek s predstavnicami in predstavniki Ministrstva za zdravje. Na sestaku so bili obravnavani predlogi občin za nižanje stroškov ali urejanje problematike na področju Zakona o lekarniški dejavnosti (podeljevanje kocesij (problematizitrali smo ureditev v zakonu ter zahetvali, da se podejevanje kocesij na podorčju zdravstva uredi smisleno podobno, kot je urejeno podeljevanje koncesij na vseh drugih podsročjih). Govorili smo o prenosu obveznega zdravstvenega zavarovanja za nekatere kategorije prebivalstva na državo ( pristojna ministrstva naj bi se na sestanku 10.5.2019 dogovorila o prehodnem obdobju v letu 2019, v letu 2020 naj bi to nalogo v celoti prevzela država), podobno velja za mrliško pregledno službo. Ministrstvo za zdravje je na sestanku želelo pridobiti podporo občin, da se spremembe uveljavijo z rednimi sistemskimi spremembami, vendar smo tako predstavnice in predstavniki občin kot MJU temu odločno nasprotovali.

Sledil je sestanek s predstavnicami in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Na sestanku so bile obravnavani predlogi občin: status občinskega urbanista v Zakonu o urejanju prostora, inšpekcijski nadzor iz Gradbenega zakona, ureditev celotnega področja stanovanjskih subvencij, ureditev sistema nadzora zvočnih naprav na prireditvah. Glede stanovanjskih subvencij so povedali, da pripravljajo celovito spremembo stanovanjskega zakona, ta naj bi na drugačen način opredelil obveznosti države in občin pri subvencijah najemnin (država bi prevzela subvencioniranje neprofitnh najemnin, občine bi ohranile suuvencioniranje tržnih najemnin). Govorili smo tudi o problemih, s katerimi se soočajo občine glede inšpekcijskega nadzora nad nezahtevnimi in enostavnimi objekti. Pričakovanja občin so glede tega različna, so si pa občine enotne, da mora zakon omogočati preverjanje pravice gradnje, čemur so sicer predstavniki ministrstva nasprotovali. Ministrstvo je pripravilo spremembe gradbenega trojčka, o tem bo več govora na usklajevalnem sestanku v naslednjem tednu. Glede pogojev za občinskega urbanista so prisotni naleteli na razumevanje, vendar ne preveč veliko pripravljenost na spremembe. So pa bili tudi predstavniki MJU odločni, da zakonodaja ne more rtako podrobno določati merila in kriterije zaposlovanja v občinah, še posebej ne, da določa obvezno članstvo in letno plačevanje licenc. V nadaljevanju bomo iskali model, ki bo za občine sprejemljiv, na njem bomo občine vztrajale.

< Vse aktualne novice