• Domov
  • Novice
  • O nižanju stroškov z ministrstvoma za kulturo in za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V torek, 21. maja 2019, se je sestala ožja delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjševala stroške za občine. Obravnavala je predloge sprememb predpisov z delovnega področja Ministrstva za kulturo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
S predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se dogovorili, da se zakon o gozdovih ne spreminja. Ministrstvo se zaveda, da se stroški za vzdrževanje gozdnih cest samo deloma pokrivajo iz namenskih prihodkov po zakonu, del sredstev pa morajo zagotavljati občine same. Zato se bodo namenska sredstva v prihodnjih letih zviševala. V letu 2020 bodo občine prejele milijon evrov več sredstev. Cilj pa je, da bodo občine v prihodnosti prejele pet milijonov evrov letno, v letošnjem letu se za to namenja 2,54 milijona evrov.
Ministrstvo bo spremenilo 95. člen zakona o kmetijskih zemljiščih tako, da lastnika zemljišča ali zakupnika ne bo več zavezala, da se pogodba o namakanju v zemljiški knjigi zaznamuje že v uvajalni fazi. Na sestanku so bili tudi predstavnik Sklada kmetijskih zemljišč, s katerim je bilo dogovorjeno, da se glede problematike prenosa kmetijskih zemljišč na občine izvede poseben posvet s predstavniki združenj občin, na katerem se bodo predstavile aktivnosti, ki jih vodi sklad s ciljem, da se pospešijo prenosi zemljišč, ki ga je potrebno spremeniti v smislu lažje razdelitve koncesijske dajatve upravičencem. Dogovorjeno je bilo tudi, da se organizira poseben delovni sestanek na temo zakona o zaščiti živali.
Predstavnikom Ministrstva za kulturo so ponovno predstavili, da se morajo sredstva za obnovo kulturnih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti, ki so predvidena v predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (november 2018) povečati. Na področju knjižničarstva se pripravlja spremembe pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, s katero naj bi se zmanjšali normativi za zagotavljanje te javne službe. Ministrstvo se ni strinjalo, da predhodne arheološke raziskave in arheološka izkopavanja financira država. So pa lokalnim skupnostim vsako leto zagotovljena sredstva za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav.

Obe strani pa sta se strinjali, da je potrebno čimprej zagotoviti enoten sistem elektronskega arhiviranja in e-dokumentiranja.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice