• Domov
  • Novice
  • O sinergiji fotovoltaike in dediščine v lokalnih skupnostih

Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica je uvodoma pozdravil udeležence posveta ter poudaril, da moramo pri energetskih prenovah redno vzpostavljati dialog z občani, predvsem v mestnih jedrih ter v zvezi s tem iskati učinkovite rešitve vseh sodelujočih deležnikov. V nadaljevanju je Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izpostavil, da se na zavodu zavedajo potrebe po energetski prenovi stavb kulturne dediščine in poudaril, da so v zadnjih stadijih priprave smernic za upravljanje tega področja. Poudaril je pomen interdisciplinarnega pristopa pri obravnavi tematike, ter ohranjanje stavbne dediščine kot temelja trajnostnega razvoja.

Peter Misija, župan občine Podčetrtek je kot naslednji govorec zbrane pozdravil v imenu Skupnosti občin Slovenije in izpostavil področje fotovoltaike na stavbah kulturne dediščine. Povedal, da se občine vse bolj lotevajo energetske prenove in da bodo zaradi aktualnosti tematike še vnaprej temu posvečale fokus, med drugim tudi v njegovi občini. Srečko Štajbaher, vodja Območne enote Maribor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in predsednik Slovenskega konservatorskega društva, je izpostavil, da je tematika na zavodu že nekaj časa srž razprave ter da današnji posvet predstavlja enega izmed začetnih korakov k energetski prenovi kulturne dediščine. V sklopu svoje predstavitve je med drugim izpostavil varstvene režime ter izjeme v občinah. V zvezi s tem je izpostavil primer občine, ki že obravnava obnovljive vire energije v svojih aktih. Občina Ajdovščina tako v 20.členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu navaja, da se bo zavzemala za izrabo večjih strešnih površin za zbiralnike sončne energije, predvsem v območjih proizvodnih dejavnosti in na gospodarskih poslopjih, razen v območjih varstva kulturne dediščine.

Dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje in županja Selnice ob Dravi, je poudarila, da imajo lokalne skupnosti pomembno vlogo pri doseganju ciljev blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe z izvajanjem ukrepov, ki neposredno vplivajo na rabo energije, ukrepov zelene infrastrukture kot tudi s povezovanjem različnih akterjev in uvajanjem novih organizacijskih modelov sodelovanja. Tekom svoje predstavitve je izpostavila obnovljive vire energije v Lokalnih energetskih konceptih občine – njihove potenciale in realizacijo.

V nadaljevanju posveta, so sledili še prispevki Enertec d.o.o. (Sinergija kulturne dediščine in fotovoltaike), Informa Echo (Pripravljenost gospodinjstev v enodružinskih in večstanovanjskih stavbah za investiranje v samooskrbo z električno energijo in vgradnjo fotovoltaičnih panelov), Fakulete za elektrotehniko UL (Izkušnje z vzpostavitvijo energetske skupnost Luče – projekt Obzorja 2020 COMPILE), Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Kulturna dediščina in energetski ukrepi) ter Ekosen, d.o.o. (Ogrevanje kulturnih spomenikov z IR paneli). V razpravi, ki je sledila, so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za kulturo RS, ki so med obljubili podporo z gradivom (kartografski prikaz ranljivih krajin, ipd.), ki ga pripravljajo.

Zbrani so tekom posveta združno ugotavljali, da si v Sloveniji želijo (kulturnih, bivanjskih) stavb energetsko samozadostnih. Namreč v sodobnem načinu življenja ne smemo pozabiti na potrebe prihodnje generacije, ki nikakor ne smejo biti spregledane in okrnjene. Spremembe na fotovoltaične sisteme so tako nujne, a naj bodo le takšne, da ne bodo poškodovale izgleda stavb, videza naselij v katerih živimo in s tem podobe in pestre kulturne krajine Slovenije. Dodali pa so tudi, da je obravnava videza stavbe od primera do primera drugačna, zaradi česar mora biti obravnava posebej. Delujmo torej v sinergiji fotovoltaike in dediščine (stavbne, kulturne) še bolj vzajemno tudi v prihodnje!

Predstavitve predavatelje:

Galerija SLIK.

< Vse aktualne novice