• Domov
  • Novice
  • Občina Piran objavila razpis za razpršeni hotel Padna

Skupnost občin Slovenije se je v okviru svojih aktivnosti na področju turizma posvečala tudi promociji potencialov razpršenega hotela in v ta namen samostojno in s partnerji organizirala obisk dobre prakse, posvet in razne sestanke. Pri razpršenem hotelu gre za trajnosten pristop, ki izkorišča obstoječe stavbe in jim daje novo ali dodatno funkcijo v prostoru, gre za krožno ekonomijo in oživljanje vaških/mestnih središč, ekonomsko valorizacijo kulturne dediščine, spodbujanje lokalnega gospodarstva in še bi lahko naštevali. Med številnimi občinami je bila pobuda dobro sprejeta in pričele so se razne iniciative, tudi v Občini Piran. Slednja nas je obvestila, da so objavili javni razpis za izbor zasebnega partnerja za potrebe celovite ureditve razpršenega hotela v naselju Padna. Novico o tem objavljamo z namenom, da ostale občine seznanimo s stanjem projekta v Piranu oz. Padni.

Kratek povzetek iz razpisne dokumentacije:

Predmet javnega razpisa je izbor zasebnega partnerja za potrebe celovite ureditve razpršenega hotela v naselju Padna z namenom vzpostavitve celovite ponudbe turističnih storitev.

Projekt obsega predvidoma rekonstrukcijo desetih (10) objektov z osemindvajsetimi (28) prenočitvenimi enotami oziroma enainšestdesetimi (61) ležišči, ureditev restavracije, recepcije ter parkirnih površin. Zasebni partner bo prevzel obveznost izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in izvedbo vseh del v skladu s projektno dokumentacijo ter zunanjo ureditvijo. Zagotoviti bo moral tudi financiranje rekonstrukcije objektov, opreme objekta, zunanje ureditve in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje rekonstruiranih objektov. Zasebni partner bo moral zagotoviti vzdrževanje in delovanje objektov za celotno obdobje trajanja javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner mora v času trajanja javnega zasebnega partnerstva v objektih izvajati dejavnost razpršenega hotela.

Javno-zasebno partnerstvo začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki se sklene za obdobje do največ petindvajset (25) let. Po zaključeni rekonstrukciji bo zasebnemu partnerju za čas do izteka pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu na zemljiščih podeljena stavbna pravica, na podlagi katere bo zasebni partner pridobil pravico, da ekonomsko koristi objekte in sicer z namenom izvajanja dejavnosti razpršenega hotela. Po izteku pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu bo javni partner prevzel v last in upravljanje zadevne objekte, brez kakršnegakoli nadomestila, dodatnih obveznosti ali omejitev uporabe.

Rok za prejem prijav je četrtek, 21. september 2017, do 12. ure. Več o razpisu na tej povezavi.

< Vse aktualne novice