• Domov
 • Novice
 • Objava prostega delovnega mesta – Svetovalec; določen čas – za čas nadomeščanja

Številka: 110-01/2019-01

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – upb, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)

Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor,

objavlja prosto delovno mesto za določen čas do 28.10.2020 oziroma do vrnitve začasno odsotne zaposlene z materinskega oziroma starševskega dopusta

SVETOVALEC za mednarodne zadeve, projektno delo ter odnose z javnostmi

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali pa visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • visoka raven znanja angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Naloge delovnega mesta:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv ter nalog,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih gradiv
 • sodelovanje pri obravnavani predlogov predpisov
 • samostojno izvajanje dela na projektih v skladu z načrtom dela na projektih,
 • priprava gradiv za medije in komuniciranje z javnostjo,
 • opravljanje drugih nalog po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,
 3. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo kandidata, da za namen postopka zaposlitve dovoljuje Skupnosti občin Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc
 1. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta (znanje tujega jezika, vozniški izpit).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Skupnost občin Slovenije bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom sklenilo delovno razmerje za določen čas, do vrnitve začasno odsotne zaposlene, in sicer s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv svetovalec III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Skupnosti občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za delovno mesto svetovalec« na naslov: Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@skupnostobcin.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javne objave daje Urša Rupar, tel. št. 02 234 15 04.

Opomba:

 1. uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 2. Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZJU se delovno razmerje za določen čas sklene brez javnega natečaja. Zaposlitev se izvede za čas trajanja odsotnosti javne uslužbenke v skladu z 2. točko prvega odstavka 68. člena ZJU, ki v drugem odstavku 69. člena določa, da se čas trajanja takega delovnega razmerja sklene za čas odsotnosti javnega uslužbenca.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice