• Domov
  • Novice
  • OBVESTILO MF OBČINAM IN FINANČNIM SLUŽBAM OBČIN

Dne, 21.1.2021 je bilo izvedeno prvo nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju: ZFRO), ki se bodo občinam nakazovala kot tekoči transferi  po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Višina sredstev za leto 2021 je določena na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  (drugi odstavek 40. člena ZFRO) in je objavljena na spletni strani (klik v Kazalu na »Primerna poraba in povprečnina« in v poglavju Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2021 klik na tabelo v Excel obliki »Nakazila sredstev za uravnoteženje razvitosti občin iz državnega proračuna za leto 2021): https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/

Občine bodo prejele sredstva v višini 6 % skupne primerne porabe občin. V tabeli so za leto 2021 sredstva, ki so bila na podlagi prej veljavnega 23. člena ZFO-1 razdeljena na povratna in nepovratna že sešteta in bodo nakazana kot nepovratna sredstva posamezni občini.

V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v katerem bo dodan nov podkonto, ki ga bodo občine uporabljale za knjiženje prejetih sredstev iz državnega proračuna:

»740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin«*

V državnem proračunu pa se bodo odhodki izkazovali na novem podkontu:

»413005 – Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«.

* V programu APPrA-O je potrebno obvezno izvesti postopek posodobitve šifrantov, kot je opisano spodaj.

  1. POSODOBITEV ŠIFRANTOV.

Šifrante v aplikaciji APPrA-O si posodobite po naslednjem postopku:

  1. Odprete aplikacijo APPrA-O;
  2. V meniju izberete »Nastavitve aplikacije« ==> »Komunikacija z MF strežnikom« ==> »Posodabljanje šifrantov«;
  3. Odpre se novo okno, v katerem kliknete na gumb [Izberi vse] in nato gumb [Posodobi šifrante]*; postopek lahko traja nekaj minut;
  4. Postopek je končan, ko se na zaslonu prikaže sporočilno okno, ki ga potrdimo s klikom na gumb [OK] ali [V redu].
  5. Po končani posodobitvi je potreben ponovni zagon aplikacije APPrA-O.

Obrazložitev:

Z ZFRO, ki je pričel veljati  30.12.2020, uporabljati pa se je pričel s 1.1.2021, so se v Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE,  v nadaljevanju: ZFO-1) črtale oz. dodale nekatere določbe. Tako se je z 20. členom ZFRO v ZFO-1 dodal nov 15.a člen, ki določa izračun deleža za zagotavljanje dodatnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. S 23. členom ZFRO se je črtal drugi odstavek 21. člena ZFO-1, ki je določal odstotek sredstev za sofinanciranje investicij. S 24. členom ZFRO se je črtal 23. člen ZFO-1, ki je določal izračun deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij. S 27. členom ZFRO pa se je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17 in 21/18 – popr.) črtal 10. člen, ki je določal zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje investicij.

Skladno z navedenim bodo tako občine, namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance. 21. člen ZFRO spreminja 17. člen ZFO-1 in določa, da se  finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin občini nakazuje po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku do 5.000 eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se bodo nakazovala občinam  kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe. Poenostavitev in administrativna razbremenitev je, da se projekti ne bodo več vodili kot del državnega proračuna v delu načrtov razvojnih programov, saj bodo občine sredstva lahko namenile za razvojne naloge glede na lastne prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z državnimi organi (MGRT) ne bodo več sklepale pogodb. Prav tako ne bo potrebno posebno poročanje o porabi sredstev.

< Vse aktualne novice