• Domov
  • Novice
  • Obvestilo o uveljavitvi novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo dodatna pojasnila glede uveljavitve novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023.

Celotno besedilo dodatnih pojasnil lahko preberete TUKAJ.

 

Pomembnejši poudarki pa so:

1 – Spremembe, ki jih je treba upoštevati pri plači za oktober 2022 (izplačilo plač v novembru 2022):

V 10. členu ZSPJS-AA je določena plačna lestvica, v kateri so vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %. Plačna lestvica velja za javne uslužbence in funkcionarje.

Pri oktobrski plači 2022 (izplačilo plač v novembru 2022) tudi funkcionarjem izplača poračun regresa za letni dopust glede na zneske, ki so določeni v 2. členu Aneksa h KPND. Tisti funkcionarji, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo za 51. in višji plačni razred, poračuna regresa za letni dopust ne prejmejo.

 

2 – Spremembe, ki jih je treba upoštevati pri plači za november 2022 (izplačilo plač v decembru 2022):

Pri plači za november 2022 (izplačilo plač v decembru 2022) funkcionarjem za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 30. novembra 2022 izplača razlika med višino že izplačanega regresa za prehrano funkcionarjem (3,52 eur) in višino 6,15 eura.

 

3 – Spremembe, ki se začnejo upoštevati pri plači za december 2022 (izplačilo plač v januarju 2023):

Novela ZSPJS-AA od 1. decembra 2022 izenačuje višino povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjev z javnimi uslužbenci.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Izenačitev višine in pogojev velja za naslednja povračila stroškov in prejemke:

– regres za prehrano,

– nadomestilo za ločeno življenje,

– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,

– stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi,

– dnevnice za službeno potovanje v državi,

– kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi,

– stroške prenočevanja,

– terenski dodatek,

– regres za letni dopust,

– jubilejno nagrado,

– solidarnostno pomoč in

– odpravnino ob upokojitvi.

Enaka ureditev glede povračil stroškov in drugih prejemkov kot velja za javne uslužbence se za funkcionarje začne uporabljati 1. decembra 2022, torej prvič pri izplačilu plač v januarju 2023.

 

4 – Spremembe, ki jih je treba upoštevati od uveljavitve novele ZSPJS-AA (od 3. novembra 2022 dalje):

– Spremembe pri določitvi plače v primeru zaposlitve na delovnem mestu v višjem tarifnem razredu pri drugem delodajalcu (sprememba drugega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS).

– Spremembe v zvezi z določitvijo plače v primeru prekinitve delovnega razmerja v javnem sektorju.

 

Med drugim bo o spremembah 19. in 20. člena ZSPJS (uvrstitev v plačni razred, ki v skladu s spremembami omogoča priznanje doseženih napredovanj tudi po ponovni zaposlitvi v javnem sektorju) na izobraževanju dne 23. 11. 2022 predavala ga. Štefka Korade Purg. Več o izobraževanju TUKAJ. Vljudno vabljeni!


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice