• Domov
  • Novice
  • Odgovor župana na pisanje GURS,MZI v zvezi z parcelacijo cest

Skupnost občin Slovenije je bila pozvana najprej s strani GURS, nato pa še s strani Ministrstva za infrastrukturo (MZI), da občine seznanimo z dogovorom med GRUS in MZI in namero GURS, da bodo prenehali izvajati parcelacijo vloženo s strani upravljavcev cest v kolikor parcele ne bodo v lasti občin oziroma označene kot javno dobro.

Na dopis se je odzval župan občine Dol pri Ljubljani g. Janez Tekavc, ki tako MZI kot GURS-u odgovarja, da bi z uvedbo navedenih postopkov občine bile onemogočene izvajati investicije v cestno infrastrukturo. Ceste v veliko primerih ne potekajo tam kjer so bile v katastru narisane, prav tako pa veliko cest poteka po parcelah, ki niso v javni lasti.

V nadaljevanju navaja, da mora GURS upoštevati veljavno zakonodajo in to je ZCest-1. Sodba Upravnega sodišča ima učinek le na konkretno zadevo, v kateri je bila izdana in se zato njen izrek ne more upoštevati kot sodna praksa. Prav tako je Upravno sodišče dolžno po 23. členu Zakona o ustavnem sodišču prekiniti postopek in pri Ustavnem sodišču vložiti zahtevo za presojo ustavnosti zakona, če meni da je zakon protiustaven. Glede na dejstvo, da Upravno sodišče ni prekinilo postopka in ni vložilo zahteve za presojo ustavnosti kaže, da Zcest-1 ni neustaven. Zato je izhodišče o razmišljanjih o navodili preuranjeno, oziroma napačno.

V zaključku sporočila župan še opozarja, da morajo geodetske pisarne svoje delo opravljati v skladu z veljavno zakonom dokler ta ni spremenjen oziroma razveljavljen. V nasprotnem primeru bi njihovo ravnanje pomenilo grob poseg v načelo ustavnosti in zakonitosti.

Na tej povezavi najdete obvestilo MZI, glede izvajanja 13. in 14. člena Zakona o cestah. V obvestilo MZI obvešča občine, da so imeli sestanek s predstavniki GURS glede njihovega dopisa občinam o (ne)evidenitranju cest, ki niso v lasti občine.

MZI v dopisu sporoča, da je Geodetske uprava izrazila razumevanje do težav pri izvajanju Zakona o cestah do te mere, da bo za vloge oz. zahtevke za evidentiranje parcelacij oziroma urejanja mej po Zakonu o cestah, ki bodo vloženi pred 20.3.2017, izvedla postopek na podlagi priloženega elaborata. Uradna oseba, ki vodi konkreten upravni postopek, bo po pregledu stanja, izkazanega v listinah priloženega elaborata, skrbno in kritično ocenila, ali so glede na ugotovljeno dejansko stanje potrebne morebitne spremembe in dopolnitve elaborata. V primeru ocene, da bo dopolnitev/sprememba elaborata pripomogla racionalni, učinkoviti in hitrejši rešitvi zahteve, bo pozvala upravljavca javne ceste, da v postavljenem roku posreduje dopolnjen/spremenjen elaborat, in mu predlagala/priporočila, da od strank – lastnikov zemljišč – pridobi izjave volje, ki se priloži dopolnjenemu/spremenjenemu elaboratu.

V primeru vložene pritožbe lastnika zemljišča zaradi nestrinjanja z upravnim postopkom (zoper odločbo GURS), bo geodetska uprava o tem vedno obvestila upravljavca javne ceste in ga pozvala, da v postavljenem roku posreduje morebitne spremembe/ dopolnitve elaborata oziroma jo obvesti o morebitni spremembi vložene zahteve. Če tega ne bo storil, bo Geodetska uprava odločila v skladu s predpisi in sodno prakso.

Zahtevke, ki bodo vloženi na geodetski upravi od vključno 20.3.2017 dalje bo Geodetska uprava presojala v skladu z usmeritvami sodbe Upravnega sodišča in odločitvami drugostopenjskega organa (Ministrstva za okolje in prostor). Pri izvedbi geodetskih storitev je glede na opozorila sodišč, potrebna posebna pozornost glede volje lastnikov zemljišč, po katerih teče cesta.

 

< Vse aktualne novice