Skupnost občin Slovenije je 14.3.18 izvedla seminar o novostih ZSRT-1 in pripravah odlokov o turistični taksi, na katerem so bile izpostavljena določena vprašanja in dileme, ki jih ZSRT-1 ne določa natančno, vplivajo pa na vsebine, ki jih bodo občine zapisale v odloke. Ker morajo občine odloke o turističnih taksah sprejeti do 15. 6. 2018 in ga bodo morale prav kmalu dati v 1. obravnavo,  je SOS povabil na delovni sestanek, ki je bil 27. 3. 2018 na MGRT, predstavnike različnih resorjev MGRT, MF, RSRS, FURS, STO, AJPES in OBČIN.

  1. Ena ključnih dilem je bila, ali naj zavezanci nakazujejo turistično takso in promocijsko na ločene podračune občine, kar bi za zavezance z malo nočitvami predstavljalo dodatno obremenitev in večje stroške; z vidika vrste prihodkov občin pa bi bilo potrebno podračune ločiti. MF je predlagal rešitev, in sicer, zavezanci bodo nakazovali skupni znesek obeh taks (turistične in promocijske) na prehodni račun občine. UJP bo iz prehodnega računa vsake občine avtomatično prenakazal ustrezen delež sredstev na račun STO. Občina bo svoj del, torej turistično takso preknjižila na svoj konto za turistično takso. Občine, ki bodo imele v odlokih opredeljeno tudi pavšalno turistično takso, na katero se ne računa promocijske, bodo zavezanci nakazovali na podračun, ki bo namenjen za pavšalno takso (ne na prehodnega). Ministrstvo za finance bo pripravilo podrobno pisno navodilo občinam, s številkami kontov.
  2. Občine so opozorile, da bo tudi v prihodnje, kljub nastavitvi višine turistične takse brez decimalk, pri izračunu promocijske in upoštevanju delnih oprostitev tudi v prihodnje težava z zneski, ki imajo več kot dve decimalni mesti. Glede avtomatizma UJP bi več kot dva decimalna mesta znala zmeraj povzročati knjigovodska razhajanja. Ministrstvo za gospodarstvo bo s pravno službo oblikovalo pisno navodilo vsem občinam, glede zaokroževanja decimalnih mest.
  3. Na sestanku so bile izpostavljene tudi težave s sistemom eTurizem. Spremembe ZSRT-1 in občinskih odlokov so že in še bodo zahtevale spremembe aplikacije, s katero zavezanci poročajo trem naslovom hkrati, policiji, statistiki in občinam. Neznanka so oprostitve in delne oprostitve, ki jih bodo določile občine s svojimi odloki. Oblikovan je bil predlog, ki predstavlja izhodišče za nadaljnje reševanje vprašanja evidenc, to je neke vrste »tehnična« vzpostavitev registra turističnih taks. Na distribucijskem modulu za podatke e-turizem se oblikuje vnosno polje, kamor lahko občine vnesejo podatke o višini turistične takse za svojo občino in nabor oprostitev. Vsaka občina odgovarja za točnost podatkov in skrbi za njihovo ažurnost. Podatki o višinah in oprostitvah se uparijo z številom nočitev zavezancev in vrnejo na AJPES, ki v sistemu eTurizem zavezancem omogoči vpogled vanje. AJPES bi na ta način dobil tudi jasne podatke o oprostitvah v vsaki občini. AJPES bo predlog preučil tako s vidika tehnične izvedljivosti, kot z vidika dodatno potrebnih kadrovskih resursov za realizacijo in s tem povezanih stroškov.
  4. Zakon o prijavi prebivališča v 40. členu določa, da AJPES vzpostavi spletno aplikacijo za poročanje podatkov iz knjige gostov za namen obračuna in plačila turistične takse. Dejansko stanje je, da si številne, tudi turistično najbolj razvite občine, iz podatkov ne morejo izračunati terjatev iz naslova turističnih taks, saj se podatki spreminjajo za nazaj. SOS je na AJPES že naslovil pismo s pozivom, da sistemsko onemogočijo zavezancem spremembe podatkov 10. dan v mesecu za pretekli mesec, da lahko občine naredijo izračune. Za morebitne spremembe, popravke ali naknadne vnose je potrebno najti drugo pot od te, da je sistem vseskozi odprt. Sklenjen je bil dogovor, da se o tehničnih možnostih pogovori na ločenem sestanku v prihodnjem tednu.
    1. Pisni poziv SOS za zapiranje podatkov v eTurizem 10. v mesecu za pretekli mesec 
    2. Odgovor AJPES na pismo 19 03 2018
  5. Glede na dolžino sestanka ni bilo možno odgovoriti še na preostala odprta vprašanja. Saša Kek je predlagala, da MGRT odgovore na odprta vprašanja vezana na ZSRT-1 objavi na spletni strani. Marko Podrekar iz MGRT je povedal, da so to že storili, povezava kjer je objavljen dokument je sledeča: http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/turizem/veljavni_predpisi/.

Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice