• Domov
  • Novice
  • Odprta pogajanja za financiranje občin v letih 2017 in 2018

Obveščamo vas, da so se 25.8.2016 pričela pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018. Udeleženci sestanka so obravnavali poročilo o učinkih ukrepov, ki so bili izvedeni za znižanje stroškov občin, predstavljeni so bili makroekonomski okviri za leti 2017 in 2018, predlog višine povprečnine za leti 2017 in 2018 s strani Ministrstva za finance ter druga področja, ki bi se naj urejala v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018.

Ministrstvo za finance je predstavnikom  občin, med temi za Skupnost občin Slovenije člani Glavnega odbora SOS dr. Ivan Žagar, Bojan Kontič, Marjan Kardinar, dr. Andrej Fištravec in generalna sekretarka, Jasmina Vidmar, predstavilo izhodišča vladne strani za financiranje lokalnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Ministrstvo za finance bi v prihodnjem letu namenilo 524 € povprečnine na prebivalca občine, v letu 2018 pa 530 € na prebivalca, s čemer bi občine morale zagotoviti kritje vseh obveznih nalog občin. Izračuni Ministrstva za finance za leto 2016 kažejo, da bi višina povprečnine v tekočem letu morala znašati 652,60 €, medtem ko izplačilo občinam za tem zneskom sedaj zaostaja za dobrih 130 evrov.

Prisotni predstavniki občin so povedali, da je predlagana višina nesprejemljiva ter, da je nujno potrebno zvišanje tega zneska za obe leti, saj občine s predlagano višino povprečnine na prebivalca ne bodo uspele opraviti vseh svojih nalog in da je v situaciji, ko se vsaj nekoliko izboljšuje ekonomska slika države, nujno potrebno višino povprečnine popraviti tako, da bo omogočala izvajanje vseh tistih nalog, ki jih morajo občine zagotoviti v dobro svojih občank in občanov. Državna sekretarka mag. Vraničar Erman je povedala, da bo Ministrstvo za finance preverilo možnosti zvišanja zneskov povprečnine, tako za leto 2017 kakor tudi za leto 2018, kjer je bil predlagan znesek 536 evrov.

Predstavnik Glavnega odbora SOS, Bojan Kontič, je ponovno opozoril na nujnost črtanja člena Zakona o izvrševanju proračunov RS, ki določa, da se občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, sredstva izplačajo samo do višine primerne porabe, vendar je vladna pogajalska stran to možnost zavrnila.

V povezavi s sofinanciranjem investicij je Ministrstvo za finance predlagalo ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 na dosedanji ravni, to je 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe. Sistem povratnih in nepovratnih sredstev bi torej ostal v veljavi.

Vodja službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, dr. Roman Lavtar je predstavil stanje na projektu zniževanja stroškov lokalnim skupnostim skozi spremembe zakonodaje. Povedal je, da so ministrstva skupaj s skupnostmi občin obravnavali 31 sprememb predpisov, od tega je bilo 20 realiziranih. Prisotni predstavniki občin so sicer pozdravili izvajanje projekta, vendar pa konkretnih finančnih učinkov v lokalnih skupnostih  niso zaznali, tudi zato, ker državna raven ni pristala na posege v večje sistemske spremembe, ki bi edini lahko prinesli konkretna znižanja stroškov. Župan MO Ljubljana, Zoran Jankovič, je v tem kontekstu predstavil povišanja v okviru raznih proračunskih postavk, predvsem na področju sociale in predšolske vzgoje ter opozoril, da bo potrebno način financiranja občin spremeniti, saj občine svojih nalog več ne zmorejo. Dr. Andrej Fištravec je izpostavil, da se s podobnimi težavami sooča MO Maribor. Tudi dr. Ivan Žagar je opozoril na težave, ki jih imajo občine na vedno večje finančne obremenitve na področju socialnega varstva. Še posebej je opozoril na problem, da se številni stroški občinam višajo na osnovi pravilnikov ministrstev. Navkljub vsemu so se prisotni strinjali, da je projekt sprememb zakonodaje dober in da je potrebno nadaljevati z njegovim izvajanjem.

Pogajalci so obravnavali tudi Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Mag. Mateja Vraničar Erman je povedala, da sicer spremembe Pravilnika v situaciji, ko povprečnina ne sledi določilom zakona in podzakonskih aktov ni najpomembnejša, vendar pa si na ministrstvu želijo, da bi pravilnik odražal realno stanje pri izračunih višine povprečnine. Zato je bilo dogovorjeno, da se bo ustanovilo posebno ožjo delovno skupino predstavnikov ministrstva in občin, ki se bo posvetila delu na spremembi pravilnika.

Ministrstvo za finance je predlagalo tudi spremembo formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine tako, da se da večji poudarek številu najmlajših in najstarejših prebivalcev. Predstavniki občin so poudarili, da predlagana sprememba ne prinaša želenega učinka, to je več sredstev za mlade do 6 let in starejše od 65 let, zato je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance do prihodnjega srečanja, ki bo potekalo predvidoma v prvem ali drugem tednu septembra, pripravilo izračune na osnovi predlagane spremembe formule.

< Vse aktualne novice