• Domov
  • Novice
  • Osmi sestanek med vlado in predstavniki občin glede financiranja v prihodnjem letu

V četrtek, 12.11.2015, je v prostorih ministrstva za finance potekalo srečanje med predstavniki združenj občin in vladnih pogajalcev glede financiranja občin v letu 2016. Sestanka so se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predstavnika Glavnega odbora SOS Marjan Kardinar in Bojan Kontič ter generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. S strani Vlade RS pa minister za finance, dr. Dušan Mramor, mag. Mateja Vraničar Erman in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Pogajalcem v imenu občin je uspelo prepričati vlado, da se v ZIPRS 16/17 vključi amandma, ki bo omogočil pravno podlago za prenovo odlokov o odmeri NUSZ v občinah. Tako bodo občine lahko v letu 2016 sprejemale nove odloke in spreminjale vrednosti točk NUSZ. Vladna je povedala še, da so se odločili za to rešitev v prehodnem obdobju za leto 2016, za leto 2017 pa bi naj vlada pripravila Zakon o davku na nepremičnine, vendar ne kot novo rešitev, pač pa kot prehod med sistemom NUSZ in davkom na nepremičnine na osnovi posplošene tržne vrednosti in z odpravo zdajšnjih ekstremov.

Dogovorjeno je bilo tudi, da se nadaljuje z oblikovanjem usklajenih ukrepov za nadaljnje zniževanje stroškov občin. Glede predloga, da se v ZIPRS vključi 72. člen, ki bi urejal subvencije občin za plačilo javnega vrtca je bilo ugotovljeno, da bo ta določba v ZIPRS črtana, ker večina občin predlogu nasprotuje.

Prav tako je bil sklenjen konsenz, da se bo v ZIPRS vključil amandma kot dopolnitev 23. člena ZFO v delu, ki se nanaša na porabo sredstev za povračilo prej najetih kreditov, katerih odplačilo ni vključeno v občinske NRP. Tudi glede upravičene porabe sredstev investicijskega transfera za neupravičene stroške v EU projektih (DDV) je bilo dogovorjeno, da se bo pojasnila vključilo v ZIPRS, da ne bo prihajalo do neenotnih tolmačenj. Prav tako je bilo ponovno potrjeno, da se obe strani strinjata s predlaganim členom ZIPRS, ki dovoljuje dodatno zadolževanje občin.

Glede same višine investicijskih transferjev je ministrstvo za finance obrazložilo, da ga ni mogoče zvišati in vsota sredstev ostaja enaka, zato ostajajo pri predlogu, da v letih 2016 in 2017 investicijski transfer znaša 2% primerne porabe (22 mio), zagotovili pa bi še možnost ugodnih povratnih sredstev v višini 3% primerne porabe (33 mio). Ministrstvo za finance je sicer predlagalo varianto, po kateri bi manjše občine prejele več sredstev, vendar se glede tega variantnega predloga občinski pogajalci niso želeli opredeljevati brez posvetovanja s članstvom. Ker ni jasno kaj pomenijo ugodni pogoji in je trenutno zadolževanje pri komercialnih ponudnikih zelo ugodno, je predsednik SOS, dr. Žagar zahteval obrazložitev teh pogojev ter tabelarični prikaz izplačil sredstev po trenutnem in spremenjenem sistemu izplačila investicijskih transferjev.

Na zahtevo odprave omejitve izplačila finančne izravnave nad primerno porabo v letu 2016 vladna pogajalska stran ni želela pristati, saj menijo, da so finančni učinki neobvladljivi.

Glede same višine povprečnine v letu 2016 je vladna stran prvotno vztrajala na višini povprečnine 522 € in finančnim učinkom finančne izravnave 36,3 mio €, saj so menja, da so z zakonodajnimi spremembami zagotovili ca. 13 mio. € prihranka, in da, glede na to, da morajo zagotoviti enako višino sredstev zaradi višjih plač v javnem sektorju, ni potrebno prilagoditi višine povprečnine. Predstavniki SOS so opozorili, da pri tem niso upoštevani tudi posredni proračunski uporabniki in da je po naših ocenah znesek, ki bi ga zaradi dogovora s sindikati morali zagotoviti, višji za najmanj 10. mio €. Na podlagi tega je ministrstvo za finance predlagalo znesek povprečnine 524 € na prebivalca.

Predstavniki SOS so povedali, da mandata za sprejem takšne ponudbe nimajo, prav tako tega mandata nimajo na ZOS in ZMOS, zato je bilo dogovorjeno, da se stališča vodstev do vladnih predlogov financiranja občin preveri na skupni seji predsedstev, v ponedeljek, 16.11.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice