• Domov
  • Novice
  • Osnutek Četrtega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji (rok za oddajo predlogov dopolnitev: 28. 6. 2015)

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti vsem občinam z romskim prebivalstvom pošilja v pregled in morebitne dopolnitve osnutek gradiva Četrtega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji.

 

Urad za narodnosti ga je pripravil na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev in vladnih služb, lokalnih samoupravnih skupnosti kjer prebiva romsko prebivalstvo in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

 

Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča o uresničevanju obveznosti prvega do tretjega odstavka 4. člena ter prvega odstavka 5. člena ZRomS-1. Poročilo poleg tega zajema pregled uresničevanja ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome v obdobju 2010-2015. Četrto poročilo je najobsežnejše do sedaj in vsebuje pregled aktivnosti po posameznih področjih za leto 2014: aktivnosti, vezane na pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti; povzetek dela Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti in začetka priprav novega nacionalnega programa ukrepov; aktivnosti, vezane na načrtovanje in črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov v finančni perspektivi 2014-2020 ter nekaj poudarkov na mednarodnem področju; pregledu stanja po posameznih problemskih področjih sledi analiza stanja na področju politične participacije romske skupnosti po lokalnih volitvah 2014, konstituiranje Sveta romske skupnosti RS, povzetek aktivnosti samoupravnih lokalnih skupnosti kjer živijo pripadniki romske skupnosti ter aktivnosti Sveta romske skupnosti. Poročilo vsebuje tudi ugotovitve in predloge za nadaljnje delo tako na državnem kot lokalnem nivoju. Kot prilogi ga spremljata celovit pregled sofinanciranja romske skupnosti v obdobju 2008-(plan za)2015 s strani državnih organov in pregled sprejetih podrobnih področnih programov oz. akcijskih načrtov s strani samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer živijo Romi.

 

Morebitne predloge dopolnitev Četrtega poročila lahko posredujete do vključno 28. junija 2015 na elektronski naslov Urada za narodnosti gp.un@gov.si.

V kolikor Urad le-teh ne bo prejel se smatra, da se javnost z osnutkom dokumenta strinja.

 

< Vse aktualne novice