• Domov
  • Novice
  • Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V osnutku pravilnika se sklici na predpise spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in osnutkom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (prav tako v obravnavi). Usklajuje se terminologijo in orazložitve izrazov »mikrobiološki parametri«, »nepretočna greznica«, »obstoječa greznica« in »zavezanec«.

V 7. členu se določajo rezultati obratovalnega monitoringa podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring podzemnih voda, če je iz teh rezultatov razviden vpliv na podzemne vode. V 20. členu se zahteve glede priprave poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, spremenijo in dopolnijo tako, da pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa o opravljenih prvih meritvah upravljavcu te naprave izda analizni izvid, upravljavec te naprave pa izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida posreduje poročilo o opravljenih prvih meritvah na obrazcu, ki je določen s pravilnikom. V 21. členu se sklic na male komunalne čistilne naprave, za katere se namesto izvedbe obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja, nadomesti s sklicem na male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Črta se 25. člen, ki določa zahteve v zvezi z oceno obratovanja. Spreminaja se tudi prilogo 1, 4, in 5, črta se prilogi 6 in 7.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšave posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 30.7.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice