• Domov
  • Novice
  • Osnutek Programa Vlade RS razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021-2024

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v pregled prejeli osnutek Programa Vlade RS razvojnih spodbud za obmejna problemska območja (Program OPO) v obdobju 2021-2024, ki se nahaja na tej povezav, ter program ukrepov, ki se nahaja tukaj in so ga pripravili skladno z 11. členom Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Na podlagi izvedene študije ciljnega raziskovalnega projekta Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: CRP) je bila pripravljena tipologija razvitosti občin v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: OPO), opredeljeni so bili cilji in predlagani ukrepi za njihovo dosego.

Ključni cilj bi naj bil ohranjanje poseljenosti in razvojne vitalnosti obmejnih problemskih območij, zagotavljanje primernih življenjskih pogojev oz. izboljšanje kakovosti bivanja, izboljšanje prometne dostopnosti, izboljšanje dostopnosti do storitev splošnega pomena, izboljšanje gospodarskega stanja oz. zagotavljanje delovnih mest na domu ali v neposredni bližini ter posledično izboljšanje demografskega stanja.

Obmejna problemska območja so skladno s 24. členom ZSRR-2 prednostna območja vseh razvojnih politik, kar podrobneje določa 11. člen Uredbe. Proračunski uporabniki upoštevajo obmejna problemska območja pri pripravi sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajajo na območju celotne države. Del finančnih sredstev namenijo vlagateljem iz obmejnih problemskih območij ali projektom iz teh območij določijo dodatne točke pri izboru. Na podlagi aktualnega programa bo mogoče dodatno ciljno naslavljati posamezna vsebinska področja in s tipologijo opredeljena območja.

Za konstruktivne predloge dopolnitev ukrepov izvedene študije ciljnega raziskovalnega projekta so zaprosili vsa resorna ministrstva in naknadno regionalne razvojne agencije. Po prejemu odzivov nekaterih ministrstev (žal vseh še nismo prejeli) smo v priloženi preglednici pripravili kratek povzetek ključnih predlogov in pregled stanja ukrepov. Glede na heterogeno strukturo ter tematiko strokovnih predlogov ciljev in ukrepov programa, so odzivi ministrstev zelo raznoliki. Dodatno utemeljujejo problematiko in povzemajo aktualno načrtovanje na ravni razvojnih politik, a razen redkih izjem, povečini neposredno in konkretno ne namenjajo dodatnih ugodnosti za obmejna problemska območja v obliki dodatnih sredstev za OPO ali dodatnih točk v merilih javnih razpisov ali drugih ugodnosti.

Ministrstva so ponovno pozvali, da v okviru načrtovanih ukrepov na nacionalni ravni iz različnih politik in programov pri konkretno navedenih javnih razpisih in drugih ukrepih opredelijo dodatne točke ali druge ugodnosti za obmejna problemska območja, na podlagi katerih bo mogoče ukrepe iz vsebinske pristojnosti posameznih ministrstev uvrstiti v program.

Z gradivi in postopki vas seznanjamo ter prosimo za vaš odziv najkasneje do ponedeljka, dne 19. 7. 2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice