• Domov
  • Novice
  • Osnutek stanovanjskega zakona in stanovanjska politika v občinah

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor (JMSS Maribor) organizirala informativni posvet na temo stanovanjskega zakona in stanovanjske politike v občinah, ki je potekal 24. oktobra v Trzinu.

Alen Červ (MOP) je uvodoma predstavil osnutek novega stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni obravnavi  in je nanj možno podati pripombe do konca novembra. Med drugim je izpostavil, da bodo obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad  – račun za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, da se bodo obratovalni stroški delili po dveh kriterijih in sicer glede na ogrevano površino posameznega dela in glede na število posameznih delov. Stroški se ne bodo več delili po številu uporabnikov.

Sedanja neprofitna stanovanja se bodo preimenovala v javna stanovanja. Stroškovna najemnina bo nadomestila neprofitno najemnino. Stroškovna najemnina se bo izračunala na podlagi stroškovne vrednosti stanovanja in letne stopnje najemnine. Letna stopnja najemnine bo zakonsko omejena na največ 5,2% stroškovne vrednosti stanovanja, lastniki stanovanj pa lahko določijo nižjo stopnjo. Podatek o stroškovni vrednosti stanovanja se bo določil preko aplikacije na spletni strani MOP. V skladu z novim predlogom zakona bodo subvencije v tržnih stanovanjih plačevale občine, v javnih stanovanjih pa država (stimulacija občinam za gradnjo javnih stanovanj). Ocena izdatkov je za občine 12,3 milijonov EUR in za državo 28,5 milijonov EUR.

Vzpostavila se bo javna najemniška služba, ki bo omogočala javnim lastnikom stanovanj, da najamejo stanovanje na trgu ob določeni povrnitvi stroškov s strani države. SZ-2 daje tudi zakonsko podlago za ustanavljanje in delovanje stanovanjskih zadrug, ki bodo delovale pod posebnimi pogoji. Občinskim skladom se bo omogočilo višje zadolževanje kot sedaj. Predlog do višine 50% namenskih sredstev.

Anita Hočevar Frantar ( MOP) je v nadaljevanju predstavila najemna razmerja in ureditev po stanovanjskem zakonu, splošne značilnosti pogodbe, dogovore glede vlaganja v nepremičnino, izredno dodelitev neprofitnega stanovanja, odpoved najemnega razmerja,… Izpostavila je tudi sobodajalstvo, kjer je poudarila, da gre za gostinsko dejavnost, ki ne šteje za dovoljeno dejavnost, ki se lahko opravlja v delu stanovanja po SZ-1, ampak se po Zakonu o gostinski dejavnosti lahko opravlja v stanovanju.

Nataša Sax (MOP) je odgovorila na najpogostejša vprašanja in dileme občin s področja dodeljevanja neprofitnih najemnih stanovanj, kateri so pogoji za dodelitev neprofitnega stanovanja, katere so pristojnosti in naloge občine na stanovanjskem področju, obrazložila točkovanje (dodatnih pogojev) in možnosti dodatnih pogojev, ki jih morajo prosilci izpolnjevati (poleg predpisanih splošnih pogojev), da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, katere so prednostne kategorije prosilcev,… Izpostavila je tudi konkretne primere, ki se nanašajo na izpolnjevanje premoženjskega pogoja v primeru razveze, poravnane obveznosti in prenos neprofitnega razmerja.

Natalija Krumpak (JMSS Maribor) je predstavila izterjavo neplačanih najemnin in obratovalnih stroškov najemnika, kjer je bil poudarek na osebnih stečajih. Podala je primer izračuna neprofitne najemnine in sam postopek obračuna. Nato pa predstavila postopek izterjave v primeru neplačila najemnine, neplačila plačane subsidiarne odgovornosti lastnika in kako izterjava (na izpraznitev nepremičnine) poteka v praksi ter kateri so ključni elementi dobre izterjave v primeru dogovora z dolžnikom. Posebej je predstavila kako postopa JMSS tudi v primeru izterjave, ko je najemnik v osebnem stečaju.

< Vse aktualne novice