• Domov
 • Novice
 • Osnutek Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. Rok za oddajo vaših pripomb in pobud je 15.5.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Bistvene spremembe se nanašajo  na:

 • Področje uporabe – z letom 2018 uveljavlja drugače določeno, t. im. »odprto« področje uporabe. To določa šest splošnih razredov EEO namesto 10.
 • Okoljske cilje – postopno morajo države članice v letih od 2016 do 2021 letno zbrati količino OEEO, ki znaša od 45 do 65 % dane EEO na trg v preteklih treh letih. Prav tako se za 5% zvišujejo predpisani deleži ponovne uporabe, recikliranja in predelave za posamezne razrede EEO.
 • Dodatne ukrepe za zajem zelo male OEEO
 • Dodatne ukrepe za omogočanje priprave za ponovno uporabo – omogoča se dostop izvajalcem priprave za ponovno uporabo do zbrane OEEO, pred njeno oddajo v obdelavo
 • proizvajalec s sedežem izven države članice – se omogoča, da preko pooblaščenega zastopnika izpolnjujejo obveznosti v zvezi z zahtevami direktive v tej državi članici
 • Zahteve za registracijo proizvajalcev – določajo se enotne zahteve za registracijo proizvajalcev
 • Upravno sodelovanje med državami članicami EU in izmenjava podatkov – določajo se obveznosti proizvajalcem, ki prodajajo na daljavo, in način upravnega sodelovanja ter izmenjave podatkov med državami članicami
 • Uvedbo standardov za obdelavo OEEO – uvajajo se določeni tehnični standardi pri obdelavi OEEO
 • Ukrepe za večji nadzor pošiljk rabljene EEO – določajo se pravila za pošiljanje pošiljk rabljene EEO oziroma merila za razlikovanje med pošiljkami rabljene EEO in OEEO

Prav tako se spreminja:

 • vpis proizvajalca EEO ni več vezana na potrjevanje načrta ravnanja z OEEO,
 • postopek vpisa zbiralca OEEO v evidenco zbiralcev in postopek izdaje OVD izvajalcu obdelave OEEO ni več vezan na potrditev načrta ravnanja z OEEO,
 • določa se zahteve in pogoje za zbiralce in obdelovalce OEEO,
 • ureja se način spremembe, dopolnitve in izbrisa načrta ravnanja z OEEO,
 • določajo se pogoje, odgovornosti in kazenske sankcije za nosilca skupnega načrta ravnanja z OEEO,
 • razveljavlja se Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. list RS št. 118/04), ki se ni izvajala.

Bistveni dodatni ukrepi so tudi:

 • določitev pogojev za nosilca skupnega načrta ravnanja z OEEO in njegovih obveznosti,
 • določitev deležev izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev pri ravnanju z OEEO,
 • uvedba finančnega jamstva za izvajanje načrta ravnanja z OEEO.

< Vse aktualne novice