• Domov
  • Novice
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V osnutku uredbe se zaradi uskladitve z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode vnašajo nekateri nomotehični popravki, izrazoslovje in definicije pojmov. Prav tako se spreminjajo zahteve glede mejnih vrednosti emisije snovi, zahteve glede mesta meritve emisije snovi in toplote se dopolnijo, spreminjajo in dopolnijo se merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve komunalne ali skupne čistilne naprave, spreminjajo se prepovedi odvajanja komunalne, industrijske odpadne vode ali mešanice odpadnih voda. Dopolnjuje se tudi ukrepe za padavinsko odpadno vodo, ukrepi za padavinsko odpadno vodo pa se dopolnijo s prepovedjo odvajanja v javno kanalizacijo, ki je ali za katero je predvideno da bo zaključena z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE, in prepovedjo čiščenja na mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE.

Ukrepi za komunalne in skupne čistilne naprave se dopolnijo z zahtevo, da mora investitor ali upravljavec pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju komunalnih ali skupnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10.000 PE zagotoviti:

– vgradnjo opreme za prevzem in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,

– vgradnjo opreme za prevzem in obdelavo preostalega obdelanega ali neobdelanega blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za prevzem in obdelavo blata, ter preostalega obdelanega ali neobdelanega blata iz pretočnih greznic, in

– neoviran sprejem komunalne odpadne vode iz prve alineje tega odstavka in blata iz druge alineje tega odstavka ter njuno obdelavo oziroma čiščenje na tej komunalni ali skupni čistilni napravi.

Gre za prenos veljavnih zahtev iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

Spreminjajo se tudi zahteve za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Dodaja pa se tudi prekršek in globa za upravljavca naprave, če odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo.

V prehodnih določbah se izjeme pri določanju mejnih vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave spremenijo in dopolnijo tako, da je jasneje opredeljena vsebina vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe naprave, ki uveljavljajo to izjemo. Spremeni se tudi določba glede izvajalca obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, in sicer lahko tak monitoring izvede le oseba iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda. Dodana je tudi nova priloga, v kateri so določene dejavnosti, pri katerih nastaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na osnutek uredbe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 30.7.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice