• Domov
  • Novice
  • Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na spletni strani MOP smo našli vabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Ker so iz MOP določili rok za pripombe in predloge do srede, 22. junija 2016, vas prosimo, da morebitne predloge in pripombe, ki bi jih želeli nasloviti na MOP preko SOS pošljete do petka,  17. junija 2016 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Razlog za spremembo Uredbe je uskladitev obratovanja gradbišč kot virov hrupa zaradi spremembe 94. člena Zakona o varstvu okolja – 1F (Uradni list RS, št. 92/13) in določitev pogojev zaradi obratovanja gostinskih ali zabaviščnih lokalov v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporabljajo zvočne naprave.

  • Gradbišča, spremembe na kratko: Zaradi narave gradbišč in njihove občasnosti izvajanja gradbenih del dovoljujejo preseganje mejnih vrednosti,  se predlaga uporabo takega načina obratovanja gradbišč, ki bo dopuščal gradnjo na razumen način v okviru razpoložljivih možnosti izvajanja gradnje ter po drugi strani upošteval varovanje okoliških prebivalcev iz naslova varovanja pred hrupom.Predvideno je, da se za ocenjevanje hrupa kot posledica obratovanja gradbišč namesto kazalcev hrupa izraženih kot A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, izračunana za vsa obdobja v letu, v prihodnje uporabi dnevno, večerno in nočno raven hrupa, izraženo kot LAeq povprečna raven v dnevnem, večernem in nočnem obdobju tekom enega dneva.
  • Gostinski lokali, spremembe na kratko: Glede na to, da so gostinski in zabaviščni lokali v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, ki uporabljajo zvočne naprave, predvsem v poletnem času predmet številnih pritožb, namerava ministrstvo tovrstne emisije regulirati na predlagani način, kot je vsebovan v 1. členu te uredbe. V 1. členu je predvidena dopolnitev z besedilom: v primeru, da vir hrupa obratuje le občasno, se hrup v okolju na posameznem območju varstva pred hrupom ocenjuje na podlagi LAeq povprečnih ravni hrupa v dnevnem, večernem in nočnem obdobju. Skladno s predlogom bi emisije hrupa gostinskih in zabaviščnih lokalov v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, ki uporabljajo zvočne naprave, poslej ocenjevali na osnovi povprečne ekvivalentne ravni v posameznem časovnem obdobju v okviru 24 urnega obdobja in ne več na osnovi dolgoročne povprečne ravni, izračunane za vsa obdobja v letu.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice