Sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE), vsebuje določila, ki imajo posledice tudi za postopek sprejemanja prostorskih aktov, kot ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2).

V 99. členu je določeno, da ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka 278. člena ZUreP-2 občini ni treba ob prvih spremembah občinskega prostorskega načrta določiti ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, kadar se ne predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha. Določbe veljajo tudi za spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov, za katere je občina že pred uveljavitvijo tega zakona sprejela sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta na podlagi ZUreP-2. Navedena izjema velja za tiste spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, za katere občina sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta do 31. decembra 2021.

Nadalje 100. člen ZIUOPDVE določa, da se ne glede na določbe ZUreP-2 javna razgrnitev in obravnava prostorskih aktov v času epidemije COVID-19 lahko izvedeta s sodelovanjem zainteresirane javnosti tudi na daljavo s pomočjo elektronskih sredstev.

Dopis ministrstva za okolje in prostor z obvestilom prilagamo tukaj.

 

< Vse aktualne novice