• Domov
  • Novice
  • Pogajanja za višino povprečnine še brez konsenza

V sredo, 30.9.2015, je v prostorih Ministrstva za finance potekal nov krog pogajanj za povprečnino. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili njen predsednik, dr. Ivan Žagar, podpredsednik Bojan Kontič, podpredsednik sekcije mestnih občin dr. Andrej Fištravec in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Uvodoma je minister za finance, dr. Dušan Mramor opozoril, da bo leto 2016 predstavljajo velik izziv, predvsem zaradi uvedbe fiskalnega pravila, kakor tudi zaradi prehoda iz pretekle v novo finančno perspektivo. Prav tako pa zaradi socialnega sporazuma, v katerem so zapisali, da ne bodo večali socialnih izdatkov. Povedal je, da je v teh okvirih bil pripravljen proračun RS, obenem pa poudaril, da bo tudi leto 2017 finančno zahtevno leto. V te okvire so vključili tudi občine, minister za finance pa računa na to, da bodo ministrstva naredila vse, kar morejo, da bi občine zmogle delovati.

Dr. Ivan Žagar, predsednik SOS je povedal, da bi zakonska povprečnina morala znašati 652 € na prebivalca, kar kaže na velik razkorak med povprečnino, ki jo občine prejmejo trenutno in tisto, ki bi jo morale prejeti. Povedal je tudi, da so učinki zmanjševanja stroškov občinam zanemarljivi, zato Skupnost občin Slovenije vztraja na višini povprečnine 536,00 € na prebivalca, k višini izhodiščnega zneska se mora prišteti dvig stroškov iz naslova plač javnih uslužbencev (v skladu z izpogajanimi spremembami) ter upoštevati rast BDP. Od tako izračunanega zneska se lahko odštejejo realizirani prihranki iz naslova zakonodajnih sprememb, sprejetih v zadnjem letu dni. Predsednik Skupnosti občin je povedal še, da je nadvse problematično, da so občine odrinjene od EU sredstev, saj bo to v prihodnje pomenilo izjemne težave za nadaljnji skladni razvoj Slovenije.

Bojan Kontič, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije je opozoril na problem ponovnega odvzema presežka sredstev nad primerno porabo. Poudaril pa je tudi, da se je potrebno lotiti resnega razmisleka o tem, kaj so naloge občin ter prevetriti sistem lokalne samouprave v celoti, saj brez resnih posegov ne bo več mogoče ohraniti delovanja in nalog občin v trenutnem obsegu.

Minister Mramor je zavrnil možnost, da bi znesek povprečnine v naslednjih letih znašal 536,00 € ter izpostavil za ministrstvo problematično dejstvo, da nekatere občine svojim občankam in občanom omogočajo več, kot je zakonsko predpisano, torej nadstandard, predvsem na področju predšolske vzgoje. Mag. Mateja Vraničar je tako občinam ponudila 522,00 € povprečnine, v ta znesek pa je že všteto povišanje plač zaradi sprostitve napredovanj in prihranki, doseženi s spremembami zakonodaje.

Predstavniki občin so v nadaljevanju pogovorov opozorili na problematiko financiranja investicij, kjer so predlagali kompromis, po katerem bi se občinam v letu 2016 izplačal 1% sredstev na podlagi dogovora o višini povprečnine iz preteklega leta ter 3% rednega izplačila v letu 2016, nato pa v letu 2017 4 odstotke. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek je to možnost zavrnil in ponudil, da bi občinam pripadlo sofinanciranje infrastrukturnih investicij v obsegu 2 odstotka primerne porabe, druga 2% primerne porabe pa bi občine prejele v obliki ugodnih povratnih sredstev, ki ne bi štela v kvoto zadolževanja. Tak predlog je bil za predstavnike občin nesprejemljiv.

‎Po daljši in burni razpravi o različnih vidikih določanja povprečnine in sofinanciranja investicij, kjer sta obe strani predstavili različne argument za svoja pričakovanja, se je sestanek nadaljeval s pregledom zakonodajnih predlogov, s katerimi bi se naj stroški občinam znižali. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so opozorili tudi na nesprejemljivost novele Zakona o varstvu okolja, ki se trenutno nahaja v državnozborski proceduri po hitrem postopku, s katerim bo skupina občin dodatno izgubila še okoli 6 mio. EUR. Ta sredstva bi naj prejel vodni sklad, ki bi jih naj porabili za zagotovitev protipoplavne varnosti, vendar, kakor poudarja dr. Andrej Fištravec, predstavnik Glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije, občine, katerim bi naj ta sredstva oz. ukrepi pripadali, teh niso bile nikdar deležne.

Minister Mramor je ob zaključku sestanka napovedal, da bo ministrstvo pripravilo izračune za občine s povprečnino v višini 522,00 € ter, da bodo nadaljevali s projektom zniževanja stroškov občinam preko zakonodajnih razbremenitev. Ministrstvo za finance bo nove izračune pripravilo do petka, 2.10.2015, ko bo predvidoma ob 11.00 uri ponovno potekal sestanek s predstavniki reprezentativnih skupnosti občin.

< Vse aktualne novice