Strokovni sodelavci SOS, ZOS, ZMOS, MOL in Zbornice komunalnega gospodarstva so se sestali na dveh delovnih sestankih, prvič 28. 9. 2016, kjer so se pogovorili o možnostih za pripravo zahteve za ustavno presojo Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Na drugem sestanku, ki je bil 4. 11. 2016, so z zunanjimi strokovnjaki s področja ustavnega prava to možnost pročili še bolj podrobno. Ugotovljeno je, da pripravljavci niso upoštevali raznolikosti občin in posledično različne sedanje ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki glede na število prebivalcev zahteva drugačne ureditve. Prav zato je skladno z ZLS to izvirna pristojnost občin, saj gre za zadevo lokalnega pomena. Spremembe dosedanje ureditve bodo v posameznih občinah tudi znatno vplivale na občinske proračune, kar je nesprejemljivo. Ob vseh predvidoma ustavno spornih zadevah so pravni strokovnjaki prepoznali tudi pomanjklivosti novo sprejetega zakona, ki po njihovem mnenju zaradi pravnih praznin lahko povzroči nepopravljive škode. Strokovne službe bodo svojim organom odločanja priporočile razpravo in odločitev o sprejetju sklepa, da se pripravi in vloži ustavna presoja spornega zakona.

Z odločitvami organov odločanja SOS, ZOS in ZMOS, ki bodo sprejete predvidoma 26. 10. 2016, bom SOS občine seznanil.

Med tem, je resorno ministrstvo (MGRT) pozvalo asociacije k imenovanju članov v delovne skupine za pripravo podzakonskih aktov. Vabilu se bomo iz SOS odzvali.

Kdaj naj občine spremenijo svoje občinske akte?

Občine so v skladu z ZPPDej dolžne sprejeti nove predpise in uskladiti akte (akte, ki urejajo občinske javne službe, in druge odloke) v roku enega leta od uveljavitve novega zakona. V prehodnem obdobju (od uveljavitve zakona do sprejema novih občinskih predpisov) se zaradi neprekinjenega izvajanja dejavnosti obstoječi občinski predpisi še uporabljajo. Zato priporočamo, da občine s postopki priprave svojih predpisov pričnejo šele po sprejemu podzakonskih in drugih predpisov na ravni države.

Bolj podrobno o obveznostih občin v zvezi s spremembami občinskih predpisov na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice