• Domov
  • Novice
  • Pojasnila Ministrstva za zdravje – IZVAJANJE ODLOKA O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT

V sporočilu SOS, ki ste ga prejeli dne 8. 9. 2021, smo vas seznanili, da pričakujemo pojasnila pristojnega ministrstva glede izvajanja odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.

Danes smo prejeli pojasnila oz. odgovore na zastavljena vprašanja občin, ki jih objavljamo v nadaljevanju, prav tako je Ministrstvo za zdravje sporočilo, da bo v naslednjem tednu objavilo na spletni strani pojasnila glede izvajanja odloka z odgovori na najpogostejša vprašanja (o objavi vas obvestimo).

V&O:

  • Ali na podlagi odloka potrebno svetnikom občinskega sveta in članom različnih odborov in komisij za udeležbo na seji izpolnjevati pogoj PCT ali ne?

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v 12. točki prvega odstavka 5. člena določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposredni stik z drugimi osebami v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku. V ta sklop se uvrščajo tudi svetniki občinskega sveta (ki je najvišji organ odločanja občine) in člani različnih komisij.

  • Ali je potreben sprejem sprememb Izjave o tveganju in ocene varnosti na podlagi sprejetega odloka obvezno?

Odlok ne določa obveznosti sprememb izjave o tveganju in ocene varnosti – delodajalec v zvezi z izdelavo in izvajanjem izjave o varnosti z oceno tveganja še naprej upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu.

  • PCT pogoj morajo v občinah izpolnjevati le zaposleni in ne uporabniki storitev. Navedeno pomeni, da se stranke občine ne sprašuje po izpolnjevanju pogoja PCT?

Odlok določa obveznost izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okolju ali dejavnosti iz 12. točke prvega odstavka 5. člena (torej za zaposlene in druge, ki v teh okoljih delajo). Uporabniki storitev teh dejavnosti, upoštevajoč določilo prvega odstavka 6. člena tega odloka, niso zajeti.

  • Prvi odstavek 11. člena določa, da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Kaj to pomeni za zaposlene v pisarnah oziroma enako kot prej – kaj to pomeni za izvedbo sej občinskega sveta in kako postopati v primeru, da npr. član občinskega sveta obveze uporabe zaščitne maske ne upošteva?
  1. člen Odloka v prvem odstavku določa obveznost uporabe zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Opredelitev javnega kraja je določena v Zakonu o varstvu javnega reda in miru, in sicer gre za prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. Vstop v uradne oziroma poslovne prostore organa je pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, zato se navedeno šteje kot javni prostor. Ob tem opozarjamo še na tretji odstavek 11. člena Odloka, ki zahteva, da uradne osebe pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljajo zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki ter v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.
  • Kako preverjamo izpolnjevanje PCT pogojev pri zaposlenih? Za cepljene enkratno – vpogled v potrdilo cepljenju, za prebolevnike – zdravniško potrdilo? Kaj pa z ostalimi zaposlenimi? Občine nameravajo kupiti teste za samotestiranje in jih razdeliti tem zaposlenim in jim dati evidenčni list, da ga izpolnjujejo. Ali lahko naredijo potem nekakšno evidenco vseh zaposlenih, na kateri označijo kako izpolnjujejo PCT pogoje?

Izpolnjevanje pogoja PCT se preverja na način, kot ga določa 2. člen Odloka, samotestiranje pa se izvede, kot določa drugi odstavek 5. člena Odloka. Odlok ne predvideva vzpostavitve nove evidence delodajalca.

  • Kako postopati v primeru, da se javni uslužbenec ne želi testirati oziroma odkloni testiranje?

Delodajalec zoper javnega uslužbenca, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

 

< Vse aktualne novice