• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo glede predložitve proračuna za leto 2023 v sprejem sedanjim občinskim svetom

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, v 61. členu določa, da, ne glede na 13.a člen Zakona o javnih financah, lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

Novembra 2022 bodo lokalne volitve. Javnofinančni predpisi tega obdobja ne določajo kot izjemo, na podlagi katere proračuna občine v letu volitev ne bi bilo potrebno pripraviti. Če sledimo časovnici, ki je določena za pripravo proračunov občin v javnofinančnih predpisih to pomeni, da bo moral župan proračun za leto 2023 predložiti v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu občine. Pri tem bo treba upoštevati tudi novelirana makroekonomska izhodišča za leto 2023 in morebitne druge usmeritve, ki jih občine prejmete skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračuna občin. To pomeni vsaj makroekonomska izhodišča, ki jih Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) pripravi kot Jesensko napoved makroekonomskih gibanj.

Poleg tega je treba upoštevati, da na podlagi drugega odstavka 28. člena ZJF, župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru, kar pa mora Vlada RS, na podlagi prvega odstavka 28. člena ZJF, storiti do 1. oktobra 2022. To posebej poudarjamo, ker je priprava predloga proračuna za leto 2023 v poletnih mesecih, kot že načrtujejo nekatere občine, preuranjena.

Če bo sedanji Občinski svet občine proračun za leto 2023 sprejel pred volitvami, bo lahko novoizvoljeni Občinski svet občine v letu 2023, če bo želel uveljaviti nove prioritete za občino, sprejel rebalans proračuna za leto 2023. V primeru, da proračuna za leto 2023 sedanji Občinski svet občine ne bo sprejel (to pomeni, da ga bo, po predložitvi v sprejem s strani župana, zavrnil) in ga tudi novi Občinski svet ne bo sprejel v letu 2022, bo s 1. januarjem 2023 nastopilo obdobje začasnega financiranja, o čemer mora župan obvestiti Občinski svet do 31.12.2022.

Enaka obveza velja za občine, ki imajo dvoletni proračun. Tudi te občine morajo proračuna za leti 2023 in 2024 (oziroma spremembo proračuna za leto 2023 in proračun za leto 2024) pripraviti in predložiti v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu, na podlagi 28. člena ZJF.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice