• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo MJU glede opravljanja funkcije in določitve dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19

Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo naslovila še dodatno prošnjo po pojasnilu glede tolmačenja prvega odstavka 42. člena ZNUPZ, ki določa, da če funkcionarji funkcije ne opravljajo ves koledarski mesec oziroma če epidemija COVID-19 ni razglašena za ves koledarski mesec, so upravičeni do sorazmernega dela dodatka, glede na število dni opravljanja funkcije v posameznem koledarskem mesecu in glede na število dni razglašene epidemije COVID-19 v posameznem koledarskem mesecu.

 

S strani državne sekretarke pri Ministrstvu za javno upravo smo prejeli sledeče pojasnilo:

 

Iz navedenega izhaja, da funkcionarjem (tudi tistim, ki nepoklicno opravljajo funkcijo) v času razglašene epidemije pripada predmetni dodatek v višini 200 evrov, razen če jim je v vmesnem obdobju, za katerega se dodatek lahko izplača, funkcija prenehala ali pa epidemija več ni bila razglašena (tako je po našem mnenju treba razumeti določilo o sorazmernem izplačilu dodatka). Pri opravljanju funkcije ne gre za isto delovnopravno razmerje, kot pri opravljanju dela, ko je mogoče jasno opredeliti delovni čas javnega uslužbenca. V tem smislu je treba razumeti tudi besedno zvezo »na razpolago«, pri čemer ne more biti razlike glede višine izplačanega dodatka med poklicnimi in nepoklicnimi funkcionarji, saj gre za pavšalni znesek in ne za znesek, ki bi bil odmerjen glede na osnovno plačo. Upoštevaje dejstvo, da gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve pa je povsem razumljivo, da za dneve, ko je funkcionar na dopustu ali je odsoten z dela zaradi npr. bolezni, dodatka za te dneve odsotnosti ne more prejemati in je treba upoštevati določilo glede sorazmernosti izplačila.  

< Vse aktualne novice